Summary of Indian art periods

Back to Art | Location of these cities | Photos of these cities

(Hindu unless otherwise indicated)


Anuradhapura (Sinhalese/ Buddhist) 1## BC - 2## AD (Thuparama Dagaba, Jetawanarawa, Ruvanveli Mahaseya)
Sanchi (Sunga/ Buddhist) 1## BC - 35 BC (Stupa)
Bharhut (Sunga/ Buddhist) 1## BC (Stupa)
Udaigiri (Sunga/ Jain) 1## BC (Jain caves)
Ajanta (Sunga/ Buddhist) 1## BC (Buddhist caves)
Bhaja (Sunga/ Buddhist) 1## BC - 1## AD (Buddhist caves)
Karla (Sunga/ Buddhist) 1## BC - 1## AD (Buddhist caves)
Ajanta (Vakataka/ Buddhist) 2## - 6## AD (Buddhist caves)
Amravati (Satavahana/ Buddhist) 3## Maha Chaitya
Sarnath (Gupta/ Buddhist) 4## (Dhamekh)
Bodh Gaya (Gupta/ Buddhist) 5## (Mahabodhi)
Badami (Chalukya) 5##-6## (caves, temples of the hill)
Nalanda (Gupta/ Buddhist) 5##-7## (Temple 3, Monastery)
Ellora (Chalukya) 59#-65# (Cave 21/29)
Mamallapuram (Pallava) 6## (Pancha Rathas)
Aihole (Chalukya) 6##-7## (Ladh Khan)
Bhubaneswar (Sailodbhava) 65# (Parashurameshvara)
Kanchipuram (Pallava) 7## (Kailasanatha)
Pattadakal (Chalukya) 7## (Virupaksha)
Elephanta (Rashtrakuta) 7##
Ellora (Rashtrakuta) 7## (Kailasa)
Chidambaram (Chola) 8## (Nataraja)
Khajuraho (Chandela) 9##-10## (Chitragupta, Lakshmana, Kandarya Mahadeva)
Nagda (Guhilot/ Jain) 9## (Jain temples)
Ellora (Rashtrakuta /Jain) 95# (Jain Cave 32)
Thanjavur (Chola) 100# (Brihadiswara)
Bhubaneswar (Ganga) 10## (Mukteshvara, Rajarani, Lingaraja, Brahmeshvara)
Zanskar (Ladakh/ Buddhist) 10## (Phugtal)
Modhera (Solanki) 10## (Sun temple)
Leh (Ladakh/ Buddhist) 10##-14## (Spitok, Alchi, Lamayuru)
Mount Abu (Solanki/ Jain) 10##-12## (Vimala Vasahi, Luna Vasahi)
Badami (Chalukya) 10##-12## (temples of the lake)
Polonnaruva (New Sinhalese/ Buddhist) 11## (Vatadage, Gal Vihara)
Mysore (Hoysala) 11##-12## (Chennakeshava, Hoyshaleshvara)
Belur (Hoysala) 11## (Chennakeshava)
Halebid (Hoysala) 11## (Hoysaleshvara)
Jaisalmer (Rajput) 11##-18## (Fort, Patwon Ki Haveli)
Somnathpur (Hoysala) 12## (Keshava)
Konarak (Ganga) 1240 (Sun temple)
Delhi (Mughal) 12##-15## (Qutb Minar, Humayun's Tomb)
Ranakpur (Rajput/ Jain) 14## (Adinatha)
Mandu (Mughal) 14## (Hindola Mahal, Jahaz Mahal)
Jodhpur (Rajput) 14## (Meherangarh Fort)
Vijayanagar (Sangama, Tuluva, Aravidu) 15## (Hampi)
Tiruvannamalai (Vijayanagar) 15## (Arunachaleshvara)
Kanchipuram (Vijayanagar) 15## (Ekambareshvara)
Kanchipuram (Vijayanagar) 15## (Devarajaswami)
Palitana (Mughal/ Jain) 1550
Udaipur (Rajput) 15##-19## (Jag Niwas, City Palace)
Agra (MUghal/Islamic) 15##-16## (Taj Mahal, Agra Fort, Tomb of Itimad-ud-Daulah, Jami Masijd)
Hyderabad (Qutb Shahi/Islamic) 1591 (Charminar)
Bijapur (Adil Shahi/Islamic) 16## (Gol Gumbad, Ibrahim Roza mausoleum)
Tiruchirapalli (Vijayanagara) 16## (Shrirangam, Jambukeshvara)
Madurai (Nayak) 16## (Minakshi Sundareshvara)
Amritsar (Sikh) 16## (Harimandir Sahib)
Orchha (BUndela) 16## (Jahangiri Mahal)
Bishnupur (Malla) 16## (Shyama Raya)
Amber (Rajput) 16## (Fort)
Jaipur (Rajput) 17## (Hawa Mahal)