A Brief History of the Indian Literatures

by Piero Scaruffi (E-mail)
Main Literary page | Ancient Literature | Modern Literature | Best Indian Novels
Indian Languages | Literatures of India | Sahitya Akademi Awards | New Delhi's Library of Congress
Did I miss any of the masterpieces? Did I miss any of the great writers? Send me your comments
TM, ®, Copyright © 2005 Piero Scaruffi All rights reserved.
(Note: "Sanskrit" is a reference to ancient languages, including Pali)


"Rig-Veda" (Sanskrit, 1500 BC) [p] ++
"Yajurveda" (Sanskrit, 1000 BC) [p]
"Atharvaveda" (Sanskrit, 900 BC) [p]
"Upanishads" (Sanskrit, 600 BC) [h]
"Kautiliya Arthasastra" (Sanskrit, 4## BC) [h]
Bhasa (Sanskrit, 3## BC): "Svapnavasavadatta/ The Vision of Vasavadatta" (3##) [t] +
"Tipitaka" (Sanskrit, 247 BC)
"Ettuttokoi/ Ettuthokai" (Tamil, 200 BC) [p]
Gunadhya (Sanskrit, 1## BC): "Baddakaha/Brhatkatha" (1## BC) +
Umasvamin (Sanskrit, 1## BC): "Tattvarthadhigama-Sutra" (1## BC) [p]
"Hala Satavahana" (Sanskrit, 1## BC): "Gathasaptashathi" (1##) [p]
Maharshi Valmiki (Sanskrit, ##): "Ramayana" (1## BC) [p] ++
Asvaghosa (Sanskrit, 8#): "Buddhacharita" (1##) [p] +
Tiruvalluvar (Tamil, 1##): "Thirukkural/ Kural" (1##) [p] +
"Gandavyuha/ Entry into the Realm of Reality (from the Avatamsaka Sutra)" (Sanskrit, 1##)
"Harivamsa" (Sanskrit, 4##) [p]
Nagarjuna (Sanskrit, 15#): "Mulamadhyamakakarika/ Fundamental Verses on the Middle Way" (2##) [p] +
"Lalitavistara" (Sanskrit, 2##)
Vishnusharman (Sanskrit, 2##): "Panchatantra/ Five Discourses" (3##)
Krishna-Dvaipayana Vyasa (Sanskrit, 3##): "Mahabarata" (3##) [p] ++
"Mahavastu" (Sanskrit, 3##)
Arya Sura (Sanskrit, 3##): "Jatakamala" (3##)
"Mudraraksasa" (Sanskrit, 3##) [t]
"Mrcchakatika" (Sanskrit, 3##) [t]
Shudraka (Sanskrit, 3##): "Little Clay Cart" (40#AD) [t]
Kalidasa (Sanskrit, 353): "Raghuwamsa" (3##) [p] +
Kalidasa (Sanskrit, 353): "Kumarasambhava" (3##) [p] +
Kalidasa (Sanskrit, 353): "Meghadhuta" (3##) [p] ++
Kalidasa (Sanskrit, 353): "Shakuntala" (3##) [t] ++
Kalidasa (Sanskrit, 353): "Vikramorvasi" (3##) [t] +
Kalidasa (Sanskrit, 353): "Malavikagnimitra" (3##) [t] +
Visnusarman (Sanskrit, 4##): "Pancatantra" (40#) +
"Jataka/ Former Lives" (Sanskrit, 4##)
"Vessantara Jatakla/ The Perfect Generosity of Prince Vessantara (last story of the Jataka)" (Sanskrit, 4##)
"Mahavansa" (Sanskrit, 4##) [p]
"Bhagavata-Purana" (Sanskrit, 4##) [p]
"Jivaka-cintamani" (Tamil, 4##) [p]
"Kundalakesi" (Tamil, 4##) [p]
"Manimekalai" (Tamil, 4##) [p]
"Silappadikaram" (Tamil, 4##) [p] +
"Valaiyapati" (Tamil, 4##) [p]
"Puranas" (Sanskrit, 45#)
"Agama Sastras - Agamas, Samhitas, Tantras" (Sanskrit, 50#) [p]
Kumaradasa (Sanskrit, 4##): "Janakiharana" (5##) [p]
Gunadhya (Sanskrit, 4##): "Brihatkatha/ Long Story" (4##)
Bhatti (Sanskrit, 5##): "Bhattikavya" (5##) [p]
Visakhadatta (Sanskrit, 5##): "Mudra Rakshasa" [t]
Bharavi (Sanskrit, 5##): "Kiratarjuniya" (5##) [p]
Bhartrhari (Sanskrit, 57#): "Satakatraya" (6##) [p] +
Bhartrhari (Sanskrit, 57#): "Vakyapadiya/ Words in a Sentence" (6##) [h]
Harsa (Sanskrit, 59#): "Ratnavali" (6##) [t]
Harsa (Sanskrit, 59#): "Priyadarsika" (6##) [t] +
Harsa (Sanskrit, 59#): "Nagananda" (6##) [t]
Dandin (Sanskrit, 6##): "Dasa-Kumara-Charita/ Tale of the Ten Princes" (6##) +
Mayura (Sanskrit, 6##): "Mayurastaka" (6##) [p]
Subandhu (Sanskrit, 6##): "Vasavadatta" (6##) +
Banabhatta/ Bana (Sanskrit, 59#): "Kadambari" (6##) +
Banabhatta/ Bana (Sanskrit, 59#): "Harshacarita/ Deeds of Harsha"
Magha (Sanskrit, 6##): "Sisupalavadha" (6##) [p]
Budhasvamin (Sanskrit, 6##): "Brhatkathaslokasamgraha/ Emperor of the Sorcerers" (6##) [p]
Amaru (Sanskrit, 65#): "Amarusataka" (6##) [p]
Srikantha Nilakantha Bhavabhuti (Sanskrit, 7##): "Malatimadhava" (7##) [t] +
Srikantha Nilakantha Bhavabhuti (Sanskrit, 7##): "Mahaviracharita" (7##) [t]
Srikantha Nilakantha Bhavabhuti (Sanskrit, 7##): "Uttararamacharita" (7##) [t]
Sambandar (Tamil, 7##): "Hymns from Devaram" (8##) [p]
Sanghadaasa (Sanskrit, 8##): "Vasudeva Hindi/ Vasudeva's Travels" (8##)
Appar (Tamil, 7##): "Hymns from Devaram" (8##) [p]
Sundarar (Tamil, 7##): "Hymns from Devaram" (8##) [p]
"Divyavadana/ Heavenly Exploits" (Sanskrit, 7##)
Manikka Vasahar (Tamil, 8##): "Hymns" (8##) [p]
Andal (Tamil, 8##): "Nachiar Tirumozhi" (8##) [p]
Nathamuni (Tamil, 824): "Divya Prabandham" (8##) [p]
Nammalwar (Tamil, 8##): "Tiruvayumoli" (8##) [p]
Rajanaka Ratnakara (Sanskrit, 8##): "Vakrokti-pancasika" (8##) [p]
Narayana (Sanskrit, 8##): "Hitopadesa" (9##)
Rajasekhara (Sanskrit, 8##): "Karpura-Manjari" (9##) [t]
Manikka Vasagar (Sanskrit, 8##): "Tiruvasakam" (9##) [p]
Siddharsi (Sanskrit, 8##): "Upamitibhava Prapancha Katha" (906)
Sivakotyacharya (Kannada, 8##): "Vaddaaradhana" (92#)@
Mahakavi Pampa (Kannada, 90#): "Vikramarjuna-vijaya" (9##) [p]@
Sri Ponna (Kannada, 939): "Shanti Purana" (9##) [p]@
Ranna (Kannada, 94#): "Ajita Purana" (993) [p]@
Harisena (Sanskrit, 9##): "Katha Kosa" (9##)
Shantideva (Sanskrit, 9##): "Bodhicaryavatara" (9##) [p] +
Somadeva (Sanskrit, 9##): "Yasastilaka" (959)
Krsnamisra (Sanskrit, 10##): "Prabodhacandrodaya" (10##) [t]
Kremendra (Sanskrit, 10##): "Dasavataracarita" (10##) [p]
Jayadev (Bengali, 10##): "Geet Govinda" (10##) [p]
Nannaya (Telugu, 10##): "Mahabharatam" (103#) [p]
Somadeva (Sanskrit, 1035): "Katha Sarit Sagara/ The Ocean of Streams of Story" (1081) [p] +
Milarepa (Tibetan, 1052): "Mila Grubum/ Hundred Thousand Songs" (11##) [p]
Bilhana (Sanskrit, 1076): "Chaurapanchasika/ Fifty Stanzas of Secret Love" (11##) [p]
Hemacandra (Sanskrit, 1089): "Trisastisalakapurusacarita" (11##) [p]
"Charyapada" (Bengali, 11##) [p]
Jayadeva Goswami (Sanskrit, 11##): "Gita Govinda" (11##) [p] +
Chand Bardai (Sanskrit, 11##): "Prithviraj Raso" (12##) [p]
Shivadasa/Sivadasa (Sanskrit, 11##): "Vetalapancavimsatika" (12##)
Salibhadra Suri (Gujarati, 11##): "Bharatesvara Bahubalirasa" (1185) [p]
Pugazhendi/ Pulakandi (Tamil, 11##): "Nalavenba" (11##) [p]
Vinayachandra (Gujarati, 11##): "Neminatha Catuspadika" (1140) [p]
Sekkizhar (Tamil, 11##): "Periya Puranam/ Tiruttondar Puranam" (11##) [p]
Ottakkuttan (Tamil, 11##): "Poems" (11##) [p]
Mukunda Raj (Marathi, 11##): "Viveka Sindhu" (12##) [p]
Chand Bardai (Hindi, 1126): "Prithviraj Raso" (11##) [p]
Basaveshvara (Kannada, 1131): "Vachana Poems" (1167) [p]
Gorakhnath (Hindi, 115#): "Devotional Poems" (11##) [p]
Nannecodu/ Nannichoda (Telugu, 115#): "Kumara-sambhavamu" (115#) [p]
Fariduddin Shakarganj (Punjabi, 1173): "Slokas from the Adi Grantha" (12##)
Janna (Kannada, 1191): "Ananthanatha Purana" (12##) [p]
Dhammakitti (Sanskrit, 12##): "Dathavamsa" (12##) [p]
Gurulugomi (Sinhalese, 12##): "Amavatura" (12##)
Harihara (Kannada, 12##): "Basavarajadevararagale" (12##) [p]
Jnaneshwar/ Jnanadev (Marathi, 12##): "Bhavartha Dipika" (129#) [p] +
Raghavanka (Kannada, 12##): "Harishchandra-kavya" (12##) [p]
Raghavanka (Kannada, 12##): "Harishchandra-kavya" (12##) [p]
Jnaneshwar/ Jnanadev (Marathi, 12##): "Jnaneshwari" (1290) [h]
Parakrama Bahu II (Sinhalese, 12##): "Kavsilumina/ The Crest Gem of Poetry" (12##) [p]
Nemichandra (Kannada, 12##): "Neminathacharita" (12##) [p]
Hema Saraswati (Assamese, 12##): "Prahlada Charita" (129#) [p]
Mayurapada Buddhaputra (Sinhalese, 12##): "Pujavaliya" (12##)
Kamban (Tamil, 12##): "Ramakatai/ Kamba Ramayanam" (12##) [p]
Vijayasena (Gujarati, 12##): "Revanagiri-rasa" (1235) [p]
Ambadeva (Gujarati, 12##): "Samararasa" (1315) [p]
Dharmasena (Sinhalese, 12##): Saddharma Ratnavaliya/ Garland of the Jewels of the Good Doctrine" (12##)
Tikkanna Somyaji (Telugu, 120#): "Nirvacanottara Ramayanamu" (12##) [p]
Namdev (Marathi, 1269): "Poems" (1344) [p]
Yerrana (Telugu, 1280): "Narsimha Puranamu" (13##) [p]
Merutunga (Sanskrit, 13##): "Prabandhacintamani" (13##)
Maulana Daud (Hindi, 13##) : "Candayan" (13##) [p]
Tarunaprabha (Gujarati, 13##): "Balavabodha" (1355)
Sarala Dasa (Oriya, 13##): "Chandi Purana" (13##) [p]
Vinayaprabha (Gujarati, 13##): "Gautama Svamirasa" (1356) [p]
Hema Saraswati (Assamese, 13##): "Haragauri Samvada" (13##) [p]
Fakhruddin Nizami (Urdu, 13##): "Kadam Rao Padam Rao" (1434) [p]
Madhava Kandali (Assamese, 13##): "Kotha Ramayana" (13##) [p]
Kumara Vyasa (Kannada, 13##): "Kumara Vyasa Bharata" (143#) [p]
"Simhasana Dvatrimsika/ Thirtytwo Tales of the Throne of Vikramaditya" (Sanskrit, 13##)
Harivara Vipra (Assamese, 13##): "Lava Kushar Yuddha" (13##) [p]
Rajasekhara (Gujarati, 13##): "Neminatha-phagu" (1344) [p]
Manikyasundara (Gujarati, 13##): "Prithvichandra Charita" (1422)
Arjuna Dasa (Oriya, 13##): "Rama-bibha" (14##) [p]
Sridhara (Gujarati, 13##): "Ranamalla Chanda" (1398) [p]
Gunavanta (Gujarati, 13##): "Vasantha-vilasa" (1350) [p]
Sarala Dasa (Oriya, 13##): "Vilanka Ramayana" (13##) [p]
Bhima (Gujarati, 13##): Sadayavatsa Katha (1410 AD) [p]
Vidyapati (Hindi, 135#): "Poems" (14##) [p]
Vidyapati (Bengali, 1352): "Poems" (13##) [p]
Srinatha (Telugu, 1380): "Sringara Naishadham" (14##) [p]
Kabir (Hindi, 1399): "Religious Poems" (1518) [p]
Maladhara Vasu (Bengali, 14##) Sri Krishna Vijaya (147#) [p]
Banasuravadha" (Kashmiri, 14##) [p]
Cherusseri Namboodiri/ Nambutiri (Malayam, 14##): "Krishna Gatha" (14##) is [p]
Vijaya Gupta (Bengali, 14##): "Manasa-mangala" (1494) [p]
Vipradasa (Bengali, 14##): "Manasa-vijaya" (1495) [p]
Kutuban (14##): "Mrigavati" (1503) [p]
Manakara (Assamese, 14##): "Poems" (14##) [p]
Padmanabha (Gujarati, 14##): Kanhadade Prabandha (1456) [p]
Krttivasa (Bengali, 14##): Sri Rama-panchali (14##) [p]
Sri Rahula Thero Thotagamuwe (Sinhalese, 1408): "Paravi Sandesaya" (1445) [p]
Ananta Badu Chandidas (Bengali, 1408): "SrikrishnaKirtan" (14##) [p]
Vemana (Telugu, 141#): "Poems" (14##) [p]
Narsimha Mehta (Gujarati, 1415): "Poems" (1481) [p]
Bammera Potana (Telugu, 142#): "Poems" (14##) [p]
Tallapaka Annamacharya (Telugu, 1423): "Songs" (14##) [p]
Bhalana (Gujarati, 1434): "Poems" (1514) [p]
Srimanta Sankardev/ Sankaradeva/ Shankara Deva (Assamese, 1449): "Kirtan" (14##) [p] +
Srimanta Sankardev/ Sankaradeva/ Shankara Deva (Assamese, 1449): "Poems" (14##) [p]
Tsang-Nyon Heruka (Tibetan, 1452): "Mila Khabum/ Life of Milarepa" (1488)
Tsang-Nyon Heruka (Tibetan, 1452): "Mila Grubum/ Hundred Thousand Songs of Milarepa" (1488)
Guru Nanak (Punjabi, 1469): "Adi Granth" (15##) [p]
Allasana Paddana (Telugu, 1470): "Manucharitra" (15##) [p]
Surdas (Hindi, 1483): "Sur Sagar/ Ocean of Melody" (15##) [p] +
Surdas (Hindi, 1483): "Sur Saravali" [p]
Allasani Peddana (Telugu, 14##): "Swaarochisha Manu Sambhavam/ Manu Charitra/ The Story of Manu" (15##) [p]
Purandaradasa (Kannada, 1484): "Songs" (1564) [p]
Chaitanya Mahaprabhu (Bengali, 1486): "Siksastaka" (15##) [p]
Krishnadeva Raya (Telugu, 1487): "Poems" (1530) [p]
Madhava Deva (Assamese, 1489): "Baragita" (15##) [p]
Madhava Deva (Assamese, 1489): "Nama Ghosh" (15##) [p]
Malik Jayasi (Hindi, 1493): "Padmavat" (154#) [p] +
Meera Bai (Hindi, 1499): "Poems" (1547) [p] +
Suryadeva (Sanskrit, 15##): "Ramakrsnakavya" (154#) [p]
Ramacandra (Sanskrit, 15##): "Rasikaranjana" (1524) [p]
Rupagosvamin (Sanskrit, 15##): "Vidagdhamadhava" (1533) [t]
Rama Saraswati (Assamese, 15##): "Bhimakarita" (15##) [p]
Durgavara Kayastha (Assamese, 15##): "Giti Ramayana" (15##) [p]
Lakmisa (Kannada, 15##): "Jaimini-Bharata" (16##) [p]
Murari Gupta (Bengali, 15##): "Kadcha" (15##) [p]
Pingali Surana (Telugu, 15##): "Kalapurno Dayamu" (15##) [p] +
Shridhara Kandali (Assamese, 15##): "Kankova" (15##) [p]
Kumara Vyasa (Kannada, 15##): "Kumara Vyasa Bharata" (15##) [p]
Alagiyavanna Mukaveti (Sinhalese, 15##): "Kusajataka" (15##) [p]
Kavikabkan Mukundaram (Bengali, 15##): "Poems" (15##) [p]
Tunchattu Ramanuja Ezhuttachchan (Malayam, 15##): "Poems" (16##) [p]
Mullah Wajhi (Urdu, 15##): "Qutb Mushtari" (1609) [p]
Kummari Molla (Telugu, 15##): "Ramayanamu" (15##) [p]
Mullah Wajhi (Urdu, 15##): "Sabras/ Sab Ras" (16##) +
Kandukuri Rudra Kavi (Telugu, 15##): "Sugrivavijayamu" (1568) [p]
Addanki Gangadhara Kavi (Telugu, 15##): "Tapati-samvaranamu" (1565) [p]
Pitambara (Assamese, 15##): "Usha Parinaya" (15##) [p]
Ponnikanti Telaganarya (Telugu, 15##): "Yayaticharitramu" (1578) [p]
Vrindavana Dasa Thakura (Bengali, 1507): "Chaitanya-bhagavata" (15##) [p]
Krishnadevaraya (Telugu, 1509): "Amuktamalayada" (15##) [p]
Chintalapudi Ellanarya (Telugu, 1510): "Radha-Madhavamu" (15##) [p]
Chintalapudi Ellanarya (Telugu, 1510): "Tarakabrahmarajiyamu" (15##) [p]
Mirabai (Hindi, 1516): "Poems" (1543) [p]
Tulsi Das (Hindi, 1532): "Ramacharitamanasa" (15##) [p] +
Madhulal Husain (Punjabi, 1538): "Poems" (1599) [p]
Dadu Nayal (Hindi, 1544): "Bani" (15##) [p]
Eknath Swami (Marathi, 1548): "Ekanathi Bhagavata" (15##) [p] +
Father Stephens (Marathi, 1549): "Christapurana" (16##) [p]
Hubba Khatun (Kashmiri, 1551): "Poems" (1606) [p]
Keshavadasa (Hindi, 1555): "Rama Chandrika" (15##) [p]
Abdur Rahim Khankhana (Hindi, 1556): "Poems" (16##) [p] +
Bhai Gurudas (Punjabi, 1558): "Poems" (1637) [p]
Muhammed Quli Qutb Shah (Urdu, 1590): "Qutb-ta-rang" (16##) [p]
Aksayadasa/ Akho (Gujarati, 1591): "Poems" (1656) [p]
"Adi Grantha/ Guru Granth Sahib" (Punjabi, 16##) [p]
Ravideva (Sanskrit, 16##): "Rakshasakavya" (16##) [p]
Mullah Nusrati (Urdu, 16##): "Gulshani Ishq" (1658) [p]
Ramachandra Pattanayaka (Oriya, 16##): "Haravali" (16##) [p]
Waris/Varis Shah (Punjabi, 16##): "Hir Ranija" (1794) [p]
Youstol Dispage (1603): "Piero Scaruffi" (1639) [p]
Kamal Khan Rustami (Urdu, 16##): "Khawar Nama" (16##) [p]
Pilu (Punjabi, 16##): "Mirza Sahiban" (16##)
Bijapuri Ghavvasi (Urdu, 16##): "Mulook-O-Badi-Ul-Jamal" (16##) [p]
Sultan Bahu (Punjabi, 16##): "Poems" (1691) [p]
Sadaksaradeva (Kannada, 16##): "Rajasekharavilasa" (1657) [p]
Bihari Lal (Hindi, 1603): "Satasai" (16##) [p]
Umaruppulavar (Tamil, 1605): "Sirappuranam" (16##) [p]
Sant Tukaram (Marathi, 1608): "Abhangas" (1690) [p]
Khushhal Khan Khattak (Pashtu, 1613): "Poems" (1689) [p]
Tripathi Bhushana (1613): "Shivaraja Brushan" (16##) [p]
Vaman Pandit (Marathi, 1615): "Akhyana" (16##) [p]
Premananda Bhatta (Gujarati, 1636): "Poems" (1734) [p] +
Abdul Rahman "Baba" (pashtun, 1651): "Poems" (1710) [p]
Inayat of Jhok (Sindhi, 1656): "Poems" (1718) [p]
Lal Kavi (Hindi, 1657): "Chatraprakas" (16##) [p]
Vali Mohammed/ Vali Dakhni (Urdu, 1667): "Diwan" (1707) [p] +
Upendra Bhanja Das (Oriya, 1670): "Kavyas" (17##) [p]
Deva (Hindi, 1673): "Bhava Vilas" (17##) [p]
Bulhe/Bulleh Shah (Punjabi, 1680): "Kafis" (17##) [p]
Bulhe Shah (Punjabi, 1680): "Poems" (1758) [p]
Abdul Latif Bhittai (Sindhi, 1689): "Sassi Punnu" (17##) [p] +
Abdul Latif Bhittai (Sindhi, 1689): "Shah-Jo-Rasalo" (17##) [p]
Ali Haidar (Punjabi, 1689): "Si-harfis" (17##) [p]
Ghanananda (Hindi, 1699): "Poems" (1739) [p]
Syamaladasa Bhatta/ Samala (Gujarati, 1699): "Poems" (1769) [p]
Shaikh Zahooruddin Hatim (Urdu, 1699): "Poems" (1781) [p]
Bharat Chandra (Bengali, 17##): "Annada Mangal" (17##) [p]
Hafiz (Sindhi, 17##): "Momal Rano" (17##) [p]
Kempu Narayana (Kannada, 17##): "Mudramanjusa" (1823)
Hafiz Barkhurdar (Punjabi, 17##): "Poems" (17##) [p]
Nazir Akbarabadi (Urdu, 17##): "Poems" (1830) [p] +
Nasikh (Urdu, 17##): "Poems" (1838) [p]
Aatish (Urdu, 17##): "Poems" (1847) [p]
Nusrati (Urdu, 170#): "Gulshan-e-Ishq" (17##) [p]
Tayumanavar (Tamil, 1705): "Hymns" (1742) [p]
Kalakkaththu Kunchan Nambiar (Malayam, 1705): "Tullal Poems" (17##) [p]
Mohammed Rafi Sauda (Urdu, 1713): "Qasida Tazheek-e-Rozgar" (17##) [p]
Mohammed Rafi Sauda (Urdu, 1713): "Shahr Ashob" (17##) [p]
Khwaja Mir Dard (Urdu, 1719): "Poems" (1785)
Mir Taqi Mir (Urdu, 1722): "Nikat-ush-Shora/ Tazkira" (17##) [p]
Mir Hasan (Urdu, 1727): "Gulzari Iram" (17##) [p]
Mir Hasan (Urdu, 1727): "Sihr-ul-Bayan" (17##) [p] +
Moropant (Marathi, 1729): "Epic Poems" (1794) [p]
Brij Natha Badjena (Oriya, 1730): "Samar Tarang" (17##) [p]
Waris Shah (Punjabi, 1738): "Heer Ranjha" (17##) [p] +
Sachal Sarmast (Sindhi, 1739): "Poems" (1829) [p]
Chainrai Bachomal Sami (Sindhi, 1743): "Slokas" (1850) [p]
Shaik Ghulam Hamdani Mushafi (Urdu, 1750): "Poems" (1824) [p]
Padmakar Bhatta (Hindi, 1753): "Jagat Vinod" (17##) [p]
Hashim (Punjabi, 1753): "Sassi Punnu" (17##) [p]
Insha Allah Khan (Urdu, 1756): "Rani Ketaki ki Kahani" (1803)
Gajaman Nona (Sinhalese, 1758): "Poems" (1814) [p]
Mahmud Gami (Kashmiri, 1765): "Yusuf-Zulaikha" (18##) [p]
Dayaram (Gujarati, 1777): "Poems" (1852) [p]
Shaik Ibrahim Zauq (Urdu, 1789): "Qasidas" (18##) [p]
Asadullah Khan Ghalib (Urdu, 1797): "Poems" (1869) [p] +
Agha Hasan Amanat (Urdu, 18##): "Indar Sabha/ The Heavenly Court of Indra" (1855) [t]
Dabir (Urdu, 18##): "Marsiyas" (1875) [p]
Simon Silva (Sinhalese, 18##): "Meena" (1905)
Albert Silva (Sinhalese, 18##): "Vimala" (1892)
Bhima Bhoi (Oriya, 18##): Stuti Chintamani (18##) [p]
Hakim Momin Khan Momin (Urdu, 1800): "Ghazals" (18##) [p]
Mir Babar Ali Anis/ Anees (Urdu, 1802): "Marsiyas" (1874) [p]
Khalifa Gul Mohammad (Sindhi, 1809): "Diwane-e-Gul" (18##) [p]
Ishwar Chandra Gupta (Bengali, 1811): "Poems" (1859) [p]
Dalpat Ram (Gujarati, 1820): "Poems" (1898)
Iramalinga Swami/Suvamihal (1823): "Tiruvarupta" (18##) [p]
Madhusudan Dutta (Bengali, 1824): "Meghnad Badh Kavya" (1861) [p] +
Vedanayagam Pillai (Tamil, 1824): "Pirataba Mudaliyarcharittiram" (1875)
Rangalal Banerjee (Bengali, 1827): "Padmini Upakhyan" (18##) [p]
Navab Mirza Khan Dagh (Urdu, 1831): "Poems" (1905) [p]
Narmada Shankar (Gujarati, 1833): "Poems" (1886)
Nandshankar (Gujarati, 1835): "Karana Ghelo (1866)
Nazir Ahmed (Urdu, 1836): "Mirat-ul-Urus" (1869)
Altaf Hussain Hali (Urdu, 1837): "Madd-o-Jazr-e-Islam" (1879) [p] +
Altaf Hussain Hali (Urdu, 1837): "Madd-o-Jazr-e-Islam/ Musaddas-e-Hali" (1879) [p]
Bankim Chandra Chatterjee (Bengali, 1838): "Anandamath" (1882)
Bankim Chandra Chatterjee (Bengali, 1838): "Durgeshandini" (1865)
Khwaja Ghulam Farid (Punjabi, 1841): "Poems" (1901) [p]
Fakir Mohan Senapathi (Oriya, 1843): "Chaman Atha Gunta" (18##)
Balwant Pandurang Kirloskar (Marathi, 1843): "Shakuntala" (1880) [t]
Girish Chandra Ghosh (Bengali, 1844): "Plays" (18##) [t]
Kauromal Chandanmal Khilnani (Sindhi, 1844): "Sami Ja Sloka" (1892) [p]
Pandit Ratan Nath Sarshar (Urdu, 1845): "Fasana-e-Azad" (1880)
Balkrishna Bhatta (Hindi, 1845): "Sau Ajan aur ek Sajan" (18##)
Chantu Menon (Malayam, 1847): "Indulekha" (1889)
Rai Bahadur Radhanatha Ray (Oriya, 1848): "Cilika" (18##) [p]
Kandukuri Viraselingam Puntul (Telugu, 1848): "Harishcahandra" (188#) [t]
Rai Bahadur Radhanatha Ray (Oriya, 1848): "Mahayatra" (18##) [p]
Kandukuri Viresalingam Pantulu (Telugu, 1848): "Rajasekhara Charitamu" (18##)
Bharatendu Harishchandra (Hindi, 1850): "Chandravali" (18##) [t] +
Bharatendu Harishchandra (Hindi, 1850): "Nila Devi" (18##)
Lala Srinivas Das (Hindi, 1851): "Pariksha Guru" (1882)
Vedam Venkata Raya Shastri (Telugu, 1853): "Prataparudreeyam" (18##) [t]
Mirza Kaleech Beg (Sindhi, 1853): "Zinat" (1890)
Govardhanram Tripathi (Gujarati, 1855): "Saraswatidhandra" (1901) +
Dayaram Gidumal (Sindhi, 1857): "Poems" (1927) [p]
Thakur Jagmohan Singh (Hindi, 1857): "Shyama Svapna" (18##)
Mirza Muhammed Hadi Ruswa (Urdu, 1857): "Umrao Jan Ada" (1899)
Raman Pillai (Malayam, 1858): "Marthanda Varma" (1891)
Agha Asan Amasth (Urdu, 1859): "Indar Sahha" (18##) [t]
Rabindranath Tagore (Bengali, 1861): "Chandalika (1938) [t]
Rabindranath Tagore (Bengali, 1861): "Char Adhyay" (1934)
Rabindranath Tagore (Bengali, 1861): "Chitrangada/ Chitra" (1892) [t] +
Rabindranath Tagore (Bengali, 1861): "Chocher Bali" (1903)
Rabindranath Tagore (Bengali, 1861): "Dak Ghar/ Post Office" (1912) [t] +
Rabindranath Tagore (Bengali, 1861): "Dui Bon" (1933)
Rabindranath Tagore (Bengali, 1861): "Ghare-Baire/ The Home and the World" (1915) +
Rabindranath Tagore (Bengali, 1861): "Gitanjali/ Song Offerings" (1910) [p] ++
Rabindranath Tagore (Bengali, 1861): "Gora/ Fair-Faced" (1910)
Rabindranath Tagore (Bengali, 1861): "Malancha" (1934)
Rabindranath Thakur/ Tagore (Bengali, 1861): "Manasi" (1890) [p]
Rabindranath Tagore (Bengali, 1861): "Nashtanir/ The Broken Nest" (1901)
Rabindranath Tagore (Bengali, 1861): "Patraput/ Plate Made From Leaves" (1936) [p]
Rabindranath Tagore (Bengali, 1861): "Punashcha/ Postscript" (1932) [p]
Rabindranath Tagore (Bengali, 1861): "Raja" (1910) [t]
Rabindranath Tagore (Bengali, 1861): "Raktakaravi/ Red Oleanders" (1925) [t]
Rabindranath Tagore (Bengali, 1861): "Saradotsava/ Autumn Festival" (1908) [t]
Rabindranath Tagore (Bengali, 1861): "Shes Saptak/ Last Octave" (1935) [p]
Rabindranath Tagore (Bengali, 1861): "Shesher Kobita/ Shesher Kavita/ Last Poem" (1928)
Rabindranath Tagore (Bengali, 1861): "Shyama (1939) [t]
Rabindranath Tagore (Bengali, 1861): "Sonar Tari/ The Golden Boat" (1894) [p] +
Rabindranath Tagore (Bengali, 1861): "Valmiki Pratibha" (1893) [t]
Rabindranath Tagore (Bengali, 1861): "Visarjan/ Sacrifice" (1890) [t] +
Devaki Nandan Khatri (Hindi, 1862): "Chandrakanta" (18##)
Gurajada Venkata-Apparao (Telugu, 1862): "Mutyalasaramulu" (1910) [p]
Gurajada Venkata-Apparao (Telugu, 1862): "Kanyasulkam" (1897) [t]
Hari Narayan Apte (Marathi, 1864): "Gad Ala Pan Siha Gela" (18##)
Ayodhya Sinha Upadhyay (Hindi, 1865): "Poems" (1947) [p]
Keshavsut (Marathi, 1866): "Poems" (1905) [p]
Lakshminath Bezbarua (Assamese, 1867): "Kadamkali" (1913) [p]
Rajanikanta Bardalai (Assamese, 1867): "Mirijiyari" (1895)
Chandra Kumar Agarwala (Assamese, 1867): "Pratima" (1914) [p]
Chandra Kumar Agarwala (Assamese, 1867): "Vin-Baragi" (1923) [p]
Mahatma Gandhi (Gujarati, 1869): "Atmakatha" (1901) [h]
Thakore (Gujarati, 1869): "Poems" (1952) [h]
Lakshminarayanappa Muddanna (Kannada, 1869): "Sri Ramasvamedham" (189#)
Padmanath Gohain Barua (Assamese, 1871): "Jurani" (1900) [p]
Krishnaji Prabhakar Khadilkar (Marathi, 1872): "Kichaka-Vadh" (1910) [t]
Bhai Vir Singh (Punjabi, 1872): "Mere Saiyan Jiyo" (1955) [p]
Hemachandra Goswami (Assamese, 1872): "Phular Caki" (1907) [p]
Bhai Vir Singh (Punjabi, 1872): "Rana Surat Singh" (1905) [p] +
Bhai Vir Singh (Punjabi, 1872): "Sundari" (1898)
Mohammed Iqbal (Urdu, 1873): "Javednama" (1932) [p] +
Kumaran Asan (Malayam, 1873): "Karuna" (1923) [p]
Bhaskar Ramchandra Tambe (Marathi, 1874): "Poems" (1941) [p]
Kirpa Singh (Punjabi, 1875): "Lakshmi Devi" (1920) [p]
Sharat Chandra Chatterjee/ Chattopadhyay (Bengali, 1876): "Devdas" (1917)
Sharat Chandra Chatterjee/ Chattopadhyay (Bengali, 1876): "Parineeta" (1914)
Dhani Ram Chatrik (Punjabi, 1876): "Poems" (1954) [p]
Kavi Nanalal (Gujarati, 1877): "Poems" (1946) [p]
Ulloor Parameswara Iyer (Malayam, 1877): "Poems" (1949) [p]
Vallathol Narayan Menon (Malayam, 1878): "Poems" (1958) [p]
Agha Hashr (Urdu, 1879): "Yahudi Ki Ladki" (19##) [t]
Dhanpat Rai Munshi Premchand (Hindi, 1880): "Bazare-e-Husn" (1917)
Dhanpat Rai Munshi Premchand (Hindi, 1880): "Ghaban" (19##)
Dhanpat Rai Munshi Premchand (Hindi, 1880): "Godan/ The Gift of a Cow" (19##) +
Dhanpat Rai Munshi Premchand (Hindi, 1880): "Kafan/ The Shroud" (19##)
Dhanpat Rai Munshi Premchand (Hindi, 1880): "Nirmala" (19##)
Dhanpat Rai Munshi Premchand (Hindi, 1880): "Premasrama" (19##)
Dhanpat Rai Munshi Premchand (Hindi, 1880): "Sevasadana" (19##)
Subramanya Bharati (Tamil, 1882): "Panchali Sabadam" (19##) [p] +
Puran Singh (Punjabi, 1882): "Poems" (1932) [p]
Brij Narain Chakbast (Urdu, 1882): "Subh-e-Watan" (1926) [p]
Thyagaraja Paramasiva Kailasam (Kannada, 1884): "Poli Kitti" (1920) [t]
Ram Ganesh Gadkari (Marathi, 1885): "Ekach Pyala" (19##) [t]
Kishin Chand Bewas (Sindhi, 1885): "Poems" (1947) [p]
Maithali Saran Gupta (Hindi, 1886): "Jayadrath Vadh" (1910) [p]
Maithali Saran Gupta (Hindi, 1886): "Pancavati" (1925) [p]
Maithali Saran Gupta (Hindi, 1886): "Saket" (1931) [p] +
Maithali Saran Gupta (Hindi, 1886): "Yashodhara" (1932) [p]
Kanhaiyalal Maneklal Munshi (Gujarati, 1887): "Bhagavan Parasurama" (1946)
Kanhaiyalal Maneklal Munshi (Gujarati, 1887): "Jaya Somanatha" (1937) +
Devanahalli Venkataramanaiah Gundappa (Kannada, 1887): "Manku-Timmana-kagga" (1943) [p] +
Kanhaiyalal Maneklal Munshi (Gujarati, 1887): "Patanni Prabhuta/ The Greatness of Patan" (1916) +
Munidasa Kumaratunga (Sinhalese, 1887): "Poems" (1944) [p]
Kanhaiyalal Maneklal Munshi (Gujarati, 1887): "Tapasvini" (1957)
Makhanlal Chaturvedi (Hindi, 1888): "Hima-tarangani" (1955) [p]
Jayashankar Prasad (Hindi, 1889): "Kamayani" (19##) [p]
Jayashankar Prasad (Hindi, 1889): "Plays" (19##) [t]
Martin Wickramasinghe (Sinhalese, 1890): "Gamperaliya" (1944)
Wellawattearachchige Abraham Silva (Sinhalese, 1890): "Lakshmi" (1922)
Ramanlal Desai (Gujarati, 1892): "Divya Chakshu" (19##)
Rajaprolu Subbarao (Telugu, 1892): "Kashta Kamala" (19##) [p]
Hijam Anganghal Singh (Manipuri, 1892): "Khamba Thoibe Sheireng" (1940) [p]
Narayan Sitaram Phadke (Marathi, 1894): "Jadugaar" (19##)
Banerji Bibhut (Hindi, 1894): "Pather Pancali" (1929)
Madhav Julian (Marathi, 1894): "Virahatarang" (19##) [p]
Khwairakpam Chaoba Singh (Manipuri, 1895): "Lavangalata" (1939)
Viswanatha Satyanarayana (Telugu, 1895): "Ramayana-kalpavriksham/ A Resourceful Tree Called Ramayana" (1970) [p]
Viswanatha Satyanarayana (Telugu, 1895): "Veyi Padagalu/ A Thousand Hoods" (1934)
Dattatreya Ramachandra Bendre (Kannada, 1896): "Meghdut" (19##) [p] +
Dattatreya Ramachandra Bendre (Kannada, 1896): "Nada Lila/ The Play of Sounds" (19##) [p]
Firaq Gorakhpuri (Urdu, 1896): "Poems" (1982) [p]
Surya Kant Tripathi Nirala (Hindi, 1897): "Parimal" (1926) [p]
Nanak Singh (Punjabi, 1897): "Pavitar Paapi/ Saintly Sinner" (1942)
Balakrishna Sharma Navin (Hindi, 1897): "Poems" (1960) [p]
Nalinibala Devi (Assamese, 1898): "Poems" (1977) [p]
Josh Malihabadi (Urdu, 1898): "Poems" (1982) [p]
Lamabam Kamal Singh (Manipuri, 1899): "Lai Pareng" (1931) [p] +
Lamabam Kamal Singh (Manipuri, 1899): "Madhavi" (1930)
Jibanananda Das (Bengali, 1899): "Poems" (1954) [p] +
Saradindu Bandyopadhyay (Bengali, 1899): "Byomkesh Bakshy" (1932)
Sumitranandan Pant (Hindi, 1900): "Kala aur Burha Chand" (1960) [p]
Chandravadan Chimanlal Mehta (Gujarati, 1901): "Agagadi" (1934) [t]
Hyder Baksh Jatoi (Sindhi, 1901): "Dariya Sah" (1925) [p]
Shankar/ Sankara Kurup (Malayam, 1901): "Jeevana Sangeetham/ The Music of Life" (1964) [p]
Anil (Marathi, 1901): "Phulwata" (19##) [p]
Venkata Rajamannar (Telugu, 1901): "Tappevaridi" (1929) [t]
Bhagwati Charan Verma (Hindi, 1903): "Bhoole Bisre Chitra" (1961)
Youstol Dispage (1903): "Piero Scaruffi" (1939) [p]
Malay Roy Choudhury (Bengali, 1939): "Medhar Batanukul Ghungur" (1987) [p]
Yash Pal (Hindi, 1903): "Jhutha Sach/ The False Truth" (1960) +
Yash Pal (Hindi, 1903): "Meri Teri Uski Baat" (1976)
Anant Kanekar (Marathi, 1905): "Chandarat" (19##) [p]
Mohan Singh (Punjabi, 1905): "Nankayan" (1971) [p] +
Mohan Singh (Punjabi, 1905): "Sawe Pattar/ Green Leaves" (1936) [p]
Jainendra Kumar (1905): "Sunita" (1932)
Jainendra Kumar (1905): "Tyagapatra" (19##)
Hazari Prasad Dwivedi (Hindi, 1907): "Banabhatta ki Atmakatha" (19##)
Mahadevi Varma (Hindi, 1907): "Dipasikha" (1942) [p]
Harivansh Rai Bachchan (Hindi, 1907): "Do Chattanen" (1968) [p]
Bal Sitaram Mardhekar (Marathi, 1907): "Kanhi Kavita/ Some Poems" (194#)
Arambam Dorendrajit Singh (Manipuri, 1907): "Kansa Badha" (19##) [p]
Vaikkom Mohammad Bashir (Malayam, 1908): "Balyakalasakhi" (1949)
Ramdhari Singh Dinkar (Hindi, 1908): "Poems" (19##) [p]
Makhdoom Mohi-ud-Din (Urdu, 1908): "Poems" (1969) [p]
Sundaram (Gujarati, 1908): "Vasudha" (19##) [p]
Conjeevaram Natarajan Annadurai (Tamil, 1909): "Rangoon Radha" (1952)
Arun Mitra (Bengali, 1909): "Shudhu Rater Shabda Nay" (1979) [p]
Bishnu Dey (Bengali, 1909): "Smriti Satta Bhabishyat" (1971) [p]
Tripuraneni Gopichand (Telugu, 1910): "Asamarthuni Jiyayatra" (1945)
Upendranath Ashk (Hindi, 1910): "Girti Divaren" (19##)
Upendranath Ashk (Hindi, 1910): "Plays" (19##) [t]
Nazar Mohammad Rashid (Urdu, 1910): "Poems" (1975) [p]
Balkrishna Bhagavant Borkar (Marathi, 1910): "Poems" (1984) [p]
Lilaram Dukhayal (Sindhi, 1910): "Sangitanjali" (1946) [p]
Srirangam Srinivasa Rao/ Shri Shri (Telugu, 1910): "Sri Sri Sahityamu" (1972) [p]
Sachchidananda Hirananda Vatsyayana Agyeya (Hindi, 1911): "Aangan Ke Par Dvar" (1964) [p]
Kedarnath Aggarwal (Hindi, 1911): "Apurva" (1986) [p]
Shamsher Bahadur Singh (Hindi, 1911): "Chuka Bhi Hun Nahin Main" (1977) [p]
Sachchidananda Hirananda Vatsyayan Ajneya/ Agyeya (Hindi, 1911): "Poems" (1987) [p]
Umashankar Joshi (Gujarati, 1911): "Poems" (1988) [p]
Vishnu Prabhakar (Hindi, 1912): "Ardhanarishwar/ The Androgynous God" (1993)
Bhawani Prasad Mishra (Hindi, 1912): "Buni Huyi Rassi" (1972) [p]
Takazhi Shivashanakara Pillai (Malayam, 1912): "Chemmeen" (1956)
Munuswami Varadarajan (Tamil, 1912): "Karittundu (1953)"
Faiz-Ahmed Faiz (Urdu, 1912): "Naqsh-e Faryadi" (1943) [p]
Munuswami Varadarajan (Tamil, 1912): "Perra Manam" (1953)
Miraji (Urdu, 1912): "Poems" (1949) [p]
Gunathilaka-Bandara Senanayake (Sinhalese, 1913): "Medha" (1964)
Ali Sardar Jafri (Urdu, 1913): "Nai Duniya Ko Salaam" (1948) [p]
Ali Sardar Jafri (Urdu, 1913): "Pairahan-e-Sharar" (1966) [p]
Krishn Chander (Urdu, 1914): "Ek Gadhe Ki Sarguzasht/A Donkey's Autobiography" (1957)
Krishn Chander (Urdu, 1914): "Jab Khet Jage" (1952)
Ediriweera Sarachchandra (Sinhalese, 1914): "Plays" (19##) [t]
Rajinder Singh Bedi (Urdu: 1915): "Ek Chaadar Maili Si" (1962)
Shiv Mangal Singh Suman (Hindi, 1915): "Mitti Ki Baraat" (1974) [p]
Akhtar-ul-Iman (Urdu, 1915): "Poems" (1996) [p]
Bhisham Sahni (Hindi, 1915): "Tamas/ Darkness" (1975) +
Ismat Chughtai (Urdu, 1915): "Terhi Lakir" (1947)
Amritlal Nagar (Hindi, 1916): "Amrit Aur Vish" (1967)
Narendra Sharma (Hindi, 1916): "Poems" (19##) [p]
Dinanath Nadim (Kashmiri, 1916): "Shihil kul" (1986) [p]
Jagdish Chandra Mathur (Hindi, 1917): "Konark" (19##) [t]
Gajananmadhav Muktibodh (Hindi, 1918): "Chand Ka Muh Teda Hai/ The Face of the Moon is Crooked" (1964) [p]
Gopalakrishna Adiga (Kannada, 1918): "Vardhamaana" (1974) [p]
Amrita Pritam (Punjabi, 1919): "Pinjar" (1970)
Subhas Mukhopadhyay (Bengali, 1919): "Poems" (2003) [p]
Amrita Pritam (Punjabi, 1919): "Sunehure" (1955) [p]
Harbhajan Singh (Punjabi, 1920): "Na Dhuppe Na Chaanve" (1969) [p]
Phanishwar Nath Renu (Hindi, 1921): "Maila Anchal" (1954)
Suresh Joshi (Gujarati, 1921): "Pratyancha Itara" (1961) [p]
Perungalur-Vaidyalingam Akilandam (Tamil, 1922): "Chittirappavai" (1968)
Perungalur-Vaidyalingam Akilandam (Tamil, 1922): "Vengayin Mainthan" (1963)
Narayan Shyam (Sindhi, 1922): "Wari-a-Bharyo Palaand" (1970) [p]
Nirendranath Chakravarti (Bengali, 1924): "Ulanga Raja" (1974) [p]
Mohan Rakesh (1925): "Asadha Ka Ek Din" (19##)
Rahman Rahi (Kashmiri, 1925): "Nauroz-i-Saba" (1962) [p]
Shrilal Shukla (Hindi, 1925): "Rag Darbari" (1969)
Ramachandra Sharma (Kannada, 1925): "Saptapadi" (1998) [p]
Krishna Sobti (Hindi, 1925): "Zindaginama-Zinda Rukh" (1980)
Shaikh Ayaz (Sindhi, 1926): "Baghi" (1945) [p]
Intizar Husain (Urdu: 1926): "Basti" (1979)
K Jayatillake (Sinhalese, 1926): "Caritha Thunak" (1963)
Dharamvir Bharati (Hindi, 1926): "Gunahon ka Devtaa" (19##)
Navakanta Barua (Assamese, 1926): "Kaka Deutar Harh" (1975)
Dharamvir Bharati (Hindi, 1926): "Poems" (1997) [p]
Dharamvir Bharati (Hindi, 1926): "Suraj ka Satwan Ghoda" (19##) +
Qurratulain Hyder (Urdu: 1927): "Aag ka Darya/ River of Fire" (1959) +
Rahi Masoom Raza (Hindi, 1927): "Adha Gaon" (1966)
Sarveshwar Dayal Saxena (Hindi, 1927): "Khutiyon Par Tange Log" (1983) [p]
Kunwar Narain/ Narayan (Hindi, 1927): "Koi Doosra Nahin" (1995) [p]
Sugathapala de Silva (Sinhalese, 1928): "Dunna Dunu Gamuwe" (1971) [t]
Balraj Komal (Urdu, 1928): "Parindon Bhara Asmaan" (1985) [p]
Samarendra Singh (Manipuri, 1928): "Poems" (19##) [p]
Gulam Rasool Santosh (Kashmiri, 1929): "Besoakh Ruh" (1979) [p]
Gunadasa Amarasekara (Sinhalese, 1929): "Gamanaka Mula" (2001)
Raghuvir Sahay (Hindi, 1929): "Log Bhool Gaye Hain/ They Have Forgotten" (1982) [p]
Mahagama Sekara (Sinhalese, 1929): "Poems" (19##) [p]
Shamsur Rahman (Urdu, 1929): "Prothom Gan Ditio Mrittur Agay" (1960) [p]
Nirmal Verma (Hindi, 1929): "Rata ka Riportara" (19##)
Shamsur Rahman (Urdu, 1929): "Shadhinota Tumi/ Freedom You" (1971) [p]
Sulaiman Layeq (Pashtu, 1930): "A Man from the Mountains" (2020) [p] +
Shrikant Verma (Hindi, 1931): "Jalsaghar/ The Pleasure Dome" (1973) [p] +
Shrikant Verma (Hindi, 1931): "Magadh" (1987) [p]
Cingireddi Narayana Reddy (Telugu, 1931): "Mantalu Manavudu" (1973) [p]
Sundara Ramaswamy (Tamil, 1931): "Oru Puliyamarattin Katai/ Tale of a Tamarind Tree" (1966)
Abdullah Hussain/ Hussein (Urdu: 1931): "Udas Naslen" (1963)
Arun Balkrishna Kolatkar (Marathi, 1932): "Arun Kolatkarcha Kavita" (1977) [p]
Sankha Ghosh (Bengali, 1932): "Baabarer Praarthanaa" (1977) [p]
Arun Balkrishna Kolatkar (Marathi, 1932): "Bhijki Vahi" (2004) [p]
Kamleshwar (Hindi, 1932): "Kitne Pakistan" (2003)
Krishin Rahi (Sindhi, 1932): "Kumach" (1971) [p]
Hiren Bhattacharjya (Assamese, 1932): "Mor Desh Mor Premor Kabita" (1972) [p]
Bireswar Barua (Assamese, 1933): "Anek Manuh Anek Thai Aru Nirjanata/ People Places and Solitude" (2003) [p]
Manohar Shyam Joshi (Hindi, 1933): "Kyap" (2005)
Alokeranjan Dasgupta (Bengali, 1933): "Marami Karat" (1992) [p]
Kedarnath Singh (Hindi, 1934): "Akaal Mein Saras" (1989) [p]
Sunil Gangopadhyay (Bengali, 1934): "Sei Samay" (1985)
Laxman Bhatia Komal (Sindhi, 1936): "Jee-a-Jharoko" (1976) [p]
Sudama Panday Dhoomil/ Dumil (Hindi, 1936): "Kal Sunana Mujhe" (1979) [p]
AMK Shahryar (Urdu, 1936): "Khwab Ka Dar Band Hai" (1987) [p]
Shiv Kumar Batlavi (Punjabi, 1936): "Loona" (1967) [p]
Abdul Rahman (Tamil, 1937): "Aalapanai" (1999) [p]
Vinodkumar Shukla (Hindi, 1937): "Deewar Main Ek Khirkee Rahathi Thi" (1999)
Piyasena Kahandagamage (Sinhalese, 1938): "Bintenne Vitti" (1988)
Chandrakant Sheth (Gujarati, 1938): "Dhoolmani Paglio/ Reminiscences" (1986) [p]
Dilip Chitre (Marathi, 1938): "Ekun Kavita-I" (1994) [p]
Chandrasekhar Kambar (Kannada, 1938): "Jokumaraswamy" (1975) [t]
Nida Fazli (Urdu, 1938): "Khoya Huva sa Kuchh" (1998) [p]
Nabaneeta Dev Sen (Bengali, 1938): "Poems" (1999) [p]
Chandrasekhar Kambar (Kannada, 1938): "Sirisampige" (1991) [t]
Pacha Meetei (Manipuri, 1940): "Na Tathiba Ahal Ama" (19##)
Simon Navagattegama (Sinhalese, 1940): "Suba saha Yasa" (19##) [t]
Erode Tamilanban (Tamil, 1940): "Vanakkam Valluva" (2004) [p]
Ramesh Parekh (Gujarati, 1940): "Vitan Sud Bij" (1994) [p]
Sitanshu Yashaschandra (Gujarati, 1941): "Jatayu" (1987) [p]
Ashok Vajpeyi (Hindi, 1941): "Kahin Nahin Wahin" (1994)
Bhaben Barua (Assamese, 1941): "Sonali Jahaj" (1979) [p]
Leeladhar Jagoori (Hindi, 1944): "Anubhav Ke Aakash Mein Chand" (1997) [p]
Surjit Patar (Punjabi, 1944): "Hanere vich Sulghdi Varnmala" (1993) [p]
Fehmida Riaz (Urdu, 1946): "Badan Dareeda/ Torn Flesh" (1973) [p]
Manjit Tiwana (Punjabi, 1947): "Uninda Wartman" (1990) [p]
Mangalesh Dabral (Hindi, 1948): "Hum Jo Dekhte Hain" (2000) [p]
Rajaram Brammarajan (Tamil, 1953): "Arindha Nirandharam/ known Eternity" (1980) [p]
Arun Kamal (Hindi, 1954): "Naye Ilake Mein" (1998) [p]
Joy Goswami (Bengali, 1954): "Pagli Tomar Sange" (2000) [p]
Siddalingaiah (Kannada, 1954): "Poems" (19##) [p]
Prathibha Nandakumar (Kannada, 1955): "Poems" (19##) [p]
Chandrakant Shah (Gujarati, 1956): "Ane Thoda Sapna/ And Some Dreams" (1992) [p]
Anipindi Jayaprabha (Telugu, 1957): "Sooryudu Koodaa Udayistaadu" (1980) [p]
Alka Saraogi (Hindi, 1960): "Kali-Katha" (2001)
Mallika Sengupta (Bengali, 1960): "Poems" (1998) [p]
Mandakranta Sen (Bengali, 1972): "Hriday Abadhya Meye" (1999) [p]
Kutti Revathi (Tamil, 1974): "Poonaiyai Pola Alaiyum Velicham/ Light Prowls Like A Cat" (2000) [p]

Literatures by language"Rig-Veda" (Sanskrit, 1500 BC) [p] ++
"Yajurveda" (Sanskrit, 1000 BC) [p]
"Atharvaveda" (Sanskrit, 900 BC) [p]
"Upanishads" (Sanskrit, 600 BC) [h]
"Kautiliya Arthasastra" (Sanskrit, 4## BC) [h]
Bhasa (Sanskrit, 3## BC): "Svapnavasavadatta/ The Vision of Vasavadatta" (3##) [t] +
"Tipitaka" (Sanskrit, 247 BC)
Gunadhya (Sanskrit, 1## BC): "Baddakaha/Brhatkatha" (1## BC) +
Umasvamin (Sanskrit, 1## BC): "Tattvarthadhigama-Sutra" (1## BC) [p]
"Hala Satavahana" (Sanskrit, 1## BC): "Gathasaptashathi" (1##) [p]
Maharshi Valmiki (Sanskrit, ##): "Ramayana" (1## BC) [p] ++
Asvaghosa (Sanskrit, 8#): "Buddhacharita" (1##) [p] +
"Harivamsa" (Sanskrit, 4##) [p]
Nagarjuna (Sanskrit, 15#): "Mulamadhyamakakarika/ Fundamental Verses on the Middle Way" (2##) [p] +
Krishna-Dvaipayana Vyasa (Sanskrit, 3##): "Mahabarata" (3##) [p] ++
"Mahavastu" (Sanskrit, 3##) [h]
"Mudraraksasa" (Sanskrit, 3##) [t]
"Mrcchakatika" (Sanskrit, 3##) [t]
Shudraka (Sanskrit, 3##): "Little Clay Cart" (40#AD) [t]
Kalidasa (Sanskrit, 353): "Raghuwamsa" [p] +
Kalidasa (Sanskrit, 353): "Kumarasambhava" [p] +
Kalidasa (Sanskrit, 353): "Meghadhuta" [p] ++
Kalidasa (Sanskrit, 353): "Shakuntala" [t] ++
Kalidasa (Sanskrit, 353): "Vikramorvasi" [t] +
Kalidasa (Sanskrit, 353): "Malavikagnimitra" [t] +
Visnusarman (Sanskrit, 4##): "Pancatantra" (40#) +
"Jataka" (Sanskrit, 4##)
"Mahavansa" (Sanskrit, 4##) [p]
"Bhagavata-Purana" (Sanskrit, 4##) [p]
"Puranas" (Sanskrit, 45#)
"Agama Sastras - Agamas, Samhitas, Tantras" (Sanskrit, 50#) [p]
Kumaradasa (Sanskrit, 4##): "Janakiharana" (5##) [p]
Bhatti (Sanskrit, 5##): "Bhattikavya" (5##) [p]
Visakhadatta (Sanskrit, 5##): "Mudra Rakshasa" [t]
Bharavi (Sanskrit, 5##): "Kiratarjuniya" (5##) [p]
Bhartrhari (Sanskrit, 57#): "Satakatraya" (6##) [p] +
Bhartrhari (Sanskrit, 57#): "Vakyapadiya/ Words in a Sentence" (6##) [h]
Harsa (Sanskrit, 59#): "Ratnavali" (6##) [t]
Harsa (Sanskrit, 59#): "Priyadarsika" (6##) [t] +
Harsa (Sanskrit, 59#): "Nagananda" (6##) [t]
Dandin (Sanskrit, 6##): "Dasa-Kumara-Charita/ Tale of the Ten Princes" (6##) +
Mayura (Sanskrit, 6##): "Mayurastaka" (6##) [p]
Subandhu (Sanskrit, 6##): "Vasavadatta" (6##)
Banabhatta/ Bana (Sanskrit, 59#): "Kadambari" (6##) +
Banabhatta/ Bana (Sanskrit, 59#): "Harsacarita/ Deeds of Harsa"
Magha (Sanskrit, 6##): "Sisupalavadha" (6##) [p]
Amaru (Sanskrit, 65#): "Amarusataka" (6##) [p]
Srikantha Nilakantha Bhavabhuti (Sanskrit, 7##): "Malatimadhava" (7##) [t] +
Srikantha Nilakantha Bhavabhuti (Sanskrit, 7##): "Mahaviracharita" (7##) [t]
Srikantha Nilakantha Bhavabhuti (Sanskrit, 7##): "Uttararamacharita" (7##) [t]
Rajanaka Ratnakara (Sanskrit, 8##): "Vakrokti-pancasika" (8##) [p]
Narayana (Sanskrit, 8##): "Hitopadesa" (9##)
Rajasekhara (Sanskrit, 8##): "Karpura-Manjari" (9##) [t]
Manikka Vasagar (Sanskrit, 8##): "Tiruvasakam" (9##) [p]
Siddharsi (Sanskrit, 8##): "Upamitibhava Prapancha Katha" (906)
Harisena (Sanskrit, 9##): "Katha Kosa" (9##)
Somadeva (Sanskrit, 9##): "Yasastilaka" (959)
Shantideva (Sanskrit, 9##): "Bodhicaryavatara" (9##) [p] +
Krsnamisra (Sanskrit, 10##): "Prabodhacandrodaya" (10##) [t]
Kremendra (Sanskrit, 10##): "Dasavataracarita" (10##) [p]
Somadeva (Sanskrit, 1035): "Katha Sarit Sagara/ The Ocean of Streams of Story" (1081) [p] +
Bilhana (Sanskrit, 1076): "Chaurapanchasika/ Fifty Stanzas of Secret Love" (11##) [p]
Hemacandra (Sanskrit, 1089): "Trisastisalakapurusacarita" (11##) [p]
Jayadeva Goswami (Sanskrit, 11##): "Gita Govinda" (11##) [p] +
Chand Bardai (Sanskrit, 11##): "Prithviraj Raso" (12##) [p]
Sivadasa (Sanskrit, 11##): "Vetalapancavimsatika" (12##)
Dhammakitti (Sanskrit, 12##): "Dathavamsa" (12##) [p]
Merutunga (Sanskrit, 13##): "Prabandhacintamani" (13##)
Suryadeva (Sanskrit, 15##): "Ramakrsnakavya" (154#) [p]
Ramacandra (Sanskrit, 15##): "Rasikaranjana" (1524) [p]
Rupagosvamin (Sanskrit, 15##): "Vidagdhamadhava" (1533) [t]
Ravideva (Sanskrit, 16##): "Rakshasakavya" (16##) [p]

Fariduddin Shakarganj (Punjabi, 1173): "Slokas from the Adi Grantha" (12##)
Guru Nanak (Punjabi, 1469): "Adi Granth" (15##) [p]
Madhulal Husain (Punjabi, 1538): "Poems" (1599) [p]
Bhai Gurudas (Punjabi, 1558): "Poems" (1637) [p]
Pilu (Punjabi, 16##): "Mirza Sahiban" (16##)
Bulhe Shah (Punjabi, 1680): "Poems" (1758) [p]
"Adi Grantha/ Guru Granth Sahib" (Punjabi, 16##) [p]
Sultan Bahu (Punjabi, 16##): "Poems" (1691) [p]
Bulhe/Bulleh Shah (Punjabi, 1680): "Kafis" (17##) [p]
Waris/Varis Shah (Punjabi, 16##): "Hir Ranija" (1794) [p]
Ali Haidar (Punjabi, 1689): "Si-harfis" (17##) [p]
Hashim (Punjabi, 1753): "Sassi Punnu" (17##) [p]
Hafiz Barkhurdar (Punjabi, 17##): "Poems" (17##) [p]
Waris Shah (Punjabi, 1738): "Heer Ranjha" (17##) [p] +
Khwaja Ghulam Farid (Punjabi, 1841): "Poems" (1901) [p]
Bhai Vir Singh (Punjabi, 1872): "Rana Surat Singh" (1905) [p] +
Bhai Vir Singh (Punjabi, 1872): "Mere Saiyan Jiyo" (1955) [p]
Bhai Vir Singh (Punjabi, 1872): "Sundari" (1898)
Puran Singh (Punjabi, 1882): "Poems" (1932) [p]
Kirpa Singh (Punjabi, 1875): "Lakshmi Devi" (1920) [p]
Dhani Ram Chatrik (Punjabi, 1876): "Poems" (1954) [p]
Nanak Singh (Punjabi, 1897): "Pavitar Paapi/ Saintly Sinner" (1942)
Mohan Singh (Punjabi, 1905): "Sawe Pattar/ Green Leaves" (1936) [p]
Mohan Singh (Punjabi, 1905): "Nankayan" (1971) [p] +
Amrita Pritam (Punjabi, 1919): "Sunehure" (1955) [p]
Amrita Pritam (Punjabi, 1919): "Pinjar" (1970)
Harbhajan Singh (Punjabi, 1920): "Na Dhuppe Na Chaanve" (1969) [p]
Shiv Kumar Batlavi (Punjabi, 1936): "Loona" (1967) [p]
Surjit Patar (Punjabi, 1944): "Hanere vich Sulghdi Varnmala" (1993) [p]
Manjit Tiwana (Punjabi, 1947): "Uninda Wartman" (1990) [p]

Khushhal Khan Khattak (Pashtu, 1613): "Poems" (1689) [p]
Sulaiman Layeq (Pashtu, 1930): "A Man from the Mountains" (2020) [p] +

Inayat of Jhok (Sindhi, 1656): "Poems" (1718) [p]
Abdul Latif Bhittai (Sindhi, 1689): "Shah-Jo-Rasalo" (17##) [p]
Abdul Latif Bhittai (Sindhi, 1689): "Sassi Punnu" (17##) [p] +
Hafiz (Sindhi, 17##): "Momal Rano" (17##) [p]
Sachal Sarmast (Sindhi, 1739): "Poems" (1829) [p]
Chainrai Bachomal Sami (Sindhi, 1743): "Slokas" (1850) [p]
Khalifa Gul Mohammad (Sindhi, 1809): "Diwane-e-Gul" (18##) [p]
Kauromal Chandanmal Khilnani (Sindhi, 1844): "Sami Ja Sloka" (1892) [p]
Mirza Kaleech Beg (Sindhi, 1853): "Zinat" (1890)
Dayaram Gidumal (Sindhi, 1857): "Poems" (1927) [p]
Kishin Chand Bewas (Sindhi, 1885): "Poems" (1947) [p]
Lilaram Dukhayal (Sindhi, 1910): "Sangitanjali" (1946) [p]
Hyder Baksh Jatoi (Sindhi, 1901): "Dariya Sah" (1925) [p]
Narayan Shyam (Sindhi, 1922): "Wari-a-Bharyo Palaand" (1970) [p]
Shaikh Ayaz (Sindhi, 1926): "Baghi" (1945) [p]
Krishin Rahi (Sindhi, 1932): "Kumach" (1971) [p]
Laxman Bhatia Komal (Sindhi, 1936): "Jee-a-Jharoko" (1976) [p]

Sarala Dasa (Oriya, 13##): "Chandi Purana" (13##) [p]
Sarala Dasa (Oriya, 13##): "Vilanka Ramayana" (13##) [p]
Arjuna Dasa (Oriya, 13##): "Rama-bibha" (14##) [p]
Ramachandra Pattanayaka (Oriya, 16##): "Haravali" (16##) [p]
Upendra Bhanja Das (Oriya, 1670): "Kavyas" (17##) [p]
Brij Natha Badjena (Oriya, 1730): "Samar Tarang" (17##) [p]
Bhima Bhoi (Oriya, 18##): Stuti Chintamani (18##) [p]
Fakir Mohan Senapathi (Oriya, 1843): "Chaman Atha Gunta" (18##)
Rai Bahadur Radhanatha Ray (Oriya, 1848): "Cilika" (18##) [p]
Rai Bahadur Radhanatha Ray (Oriya, 1848): "Mahayatra" (18##) [p]

Mukunda Raj (Marathi, 11##): "Viveka Sindhu" (12##) [p]
Jnaneshwar/ Jnanadev (Marathi, 12##): "Jnaneshwari" (1290) [h]
Jnaneshwar/ Jnanadev (Marathi, 12##): "Bhavartha Dipika" (129#) [p] +
Namdev (Marathi, 1269): "Poems" (1344) [p]
Eknath Swami (Marathi, 1548): "Ekanathi Bhagavata" (15##) [p] +
Father Stephens (Marathi, 1549): "Christapurana" (16##) [p]
Sant Tukaram (Marathi, 1608): "Abhangas" (1690) [p]
Vaman Pandit (Marathi, 1615): "Akhyana" (16##) [p]
Moropant (Marathi, 1729): "Epic Poems" (1794) [p]
Balwant Pandurang Kirloskar (Marathi, 1843): "Shakuntala" (1880) [t]
Hari Narayan Apte (Marathi, 1864): "Gad Ala Pan Siha Gela" (18##)
Keshavsut (Marathi, 1866): "Poems" (1905) [p]
Krishnaji Prabhakar Khadilkar (Marathi, 1872): "Kichaka-Vadh" (1910) [t]
Bhaskar Ramchandra Tambe (Marathi, 1874): "Poems" (1941) [p]
Ram Ganesh Gadkari (Marathi, 1885): "Ekach Pyala" (19##) [t]
Madhav Julian (Marathi, 1894): "Virahatarang" (19##) [p]
Narayan Sitaram Phadke (Marathi, 1894): "Jadugaar" (19##)
Anil (Marathi, 1901): "Phulwata" (19##) [p]
Anant Kanekar (Marathi, 1905): "Chandarat" (19##) [p]
Bal Sitaram Mardhekar (Marathi, 1907): "Kanhi Kavita/ Some Poems" (194#)
Balkrishna Bhagavant Borkar (Marathi, 1910): "Poems" (1984) [p]
Arun Balkrishna Kolatkar (Marathi, 1932): "Arun Kolatkarcha Kavita" (1977) [p]
Arun Balkrishna Kolatkar (Marathi, 1932): "Bhijki Vahi" (2004) [p]
Dilip Chitre (Marathi, 1938): "Ekun Kavita-I" (1994) [p]

Hijam Anganghal Singh (Manipuri, 1892): "Khamba Thoibe Sheireng" (1940) [p]
Khwairakpam Chaoba Singh (Manipuri, 1895): "Lavangalata" (1939)
Lamabam Kamal Singh (Manipuri, 1899): "Madhavi" (1930)
Lamabam Kamal Singh (Manipuri, 1899): "Lai Pareng" (1931) [p] +
Arambam Dorendrajit Singh (Manipuri, 1907): "Kansa Badha" (19##) [p]
Samarendra Singh (Manipuri, 1928): "Poems" (19##) [p]
Pacha Meetei (Manipuri, 1940): "Na Tathiba Ahal Ama" (19##)

Cherusseri Namboodiri/ Nambutiri (Malayam, 14##): "Krishna Gatha" (14##) is [p]
Tunchattu Ramanuja Ezhuttachchan (Malayam, 15##): "Poems" (16##) [p]
Kalakkaththu Kunchan Nambiar (Malayam, 1705): "Tullal Poems" (17##) [p]
Chantu Menon (Malayam, 1847): "Indulekha" (1889)
Raman Pillai (Malayam, 1858): "Marthanda Varma" (1891)
Kumaran Asan (Malayam, 1873): "Karuna" (1923) [p]
Ulloor Parameswara Iyer (Malayam, 1877): "Poems" (1949) [p]
Vallathol Narayan Menon (Malayam, 1878): "Poems" (1958) [p]
Shankar/ Sankara Kurup (Malayam, 1901): "Jeevana Sangeetham/ The Music of Life" (1964) [p]
Vaikkom Mohammad Bashir (Malayam, 1908): "Balyakalasakhi" (1949)
Takazhi Shivashanakara Pillai (Malayam, 1912): "Chemmeen" (1956)

Banasuravadha" (Kashmiri, 14##) [p]
Hubba Khatun (Kashmiri, 1551): "Poems" (1606) [p]
Mahmud Gami (Kashmiri, 1765): "Yusuf-Zulaikha" (18##) [p]
Dinanath Nadim (Kashmiri, 1916): "Shihil kul" (1986) [p]
Rahman Rahi (Kashmiri, 1925): "Nauroz-i-Saba" (1962) [p]
Gulam Rasool Santosh (Kashmiri, 1929): "Besoakh Ruh" (1979) [p]

Sivakotyacharya (Kannada, 8##): "Vaddaaradhana" (92#)
Mahakavi Pampa (Kannada, 90#): "Vikramarjuna-vijaya" (9##) [p]
Sri Ponna (Kannada, 939): "Shanti Purana" (9##) [p]
Ranna (Kannada, 94#): "Ajita Purana" (993) [p]
Janna (Kannada, 1191): "Ananthanatha Purana" (12##) [p]
Harihara (Kannada, 12##): "Basavarajadevararagale" (12##) [p]
Raghavanka (Kannada, 12##): "Harishchandra-kavya" (12##) [p]
Nemichandra (Kannada, 12##): "Neminathacharita" (12##) [p]
Raghavanka (Kannada, 12##): "Harishchandra-kavya" (12##) [p]
Basaveshvara (Kannada, 1131): "Vachana Poems" (1167) [p]
Kumara Vyasa (Kannada, 13##): "Kumara Vyasa Bharata" (143#) [p]
Purandaradasa (Kannada, 1484): "Songs" (1564) [p]
Kumara Vyasa (Kannada, 15##): "Kumara Vyasa Bharata" (15##) [p]
Lakmisa (Kannada, 15##): "Jaimini-Bharata" (16##) [p]
Sadaksaradeva (Kannada, 16##): "Rajasekharavilasa" (1657) [p]
Kempu Narayana (Kannada, 17##): "Mudramanjusa" (1823)
Lakshminarayanappa Muddanna (Kannada, 1869): "Sri Ramasvamedham" (189#)
Thyagaraja Paramasiva Kailasam (Kannada, 1884): "Poli Kitti" (1920) [t]
Devanahalli Venkataramanaiah Gundappa (Kannada, 1887): "Manku-Timmana-kagga" (1943) [p] +
Dattatreya Ramachandra Bendre (Kannada, 1896): "Nada Lila/ The Play of Sounds" (19##) [p]
Dattatreya Ramachandra Bendre (Kannada, 1896): "Meghdut" (19##) [p] +
Gopalakrishna Adiga (Kannada, 1918): "Vardhamaana" (1974) [p]
Ramachandra Sharma (Kannada, 1925): "Saptapadi" (1998) [p]
Chandrasekhar Kambar (Kannada, 1938): "Jokumaraswamy" (1975) [t]
Chandrasekhar Kambar (Kannada, 1938): "Sirisampige" (1991) [t]
Siddalingaiah (Kannada, 1954): "Poems" (19##) [p]
Prathibha Nandakumar (Kannada, 1955): "Poems" (19##) [p]
Triveni (Kannada, 19##): "Sharapanjara" (1970)

Vinayachandra (Gujarati, 11##): "Neminatha Catuspadika" (1140) [p]
Salibhadra Suri (Gujarati, 11##): "Bharatesvara Bahubalirasa" (1185) [p]
Vijayasena (Gujarati, 12##): "Revanagiri-rasa" (1235) [p]
Ambadeva (Gujarati, 12##): "Samararasa" (1315) [p]
Rajasekhara (Gujarati, 13##): "Neminatha-phagu" (1344) [p]
Tarunaprabha (Gujarati, 13##): "Balavabodha" (1355)
Gunavanta (Gujarati, 13##): "Vasantha-vilasa" (1350) [p]
Vinayaprabha (Gujarati, 13##): "Gautama Svamirasa" (1356) [p]
Sridhara (Gujarati, 13##): "Ranamalla Chanda" (1398) [p]
Manikyasundara (Gujarati, 13##): "Prithvichandra Charita" (1422)
Bhima (Gujarati, 13##): Sadayavatsa Katha (1410 AD) [p]
Padmanabha (Gujarati, 14##): Kanhadade Prabandha (1456) [p]
Narsimha Mehta (Gujarati, 1415): "Poems" (1481) [p]
Bhalana (Gujarati, 1434): "Poems" (1514) [p]
Aksayadasa/ Akho (Gujarati, 1591): "Poems" (1656) [p]
Premananda Bhatta (Gujarati, 1636): "Poems" (1734) [p] +
Syamaladasa Bhatta/ Samala (Gujarati, 1699): "Poems" (1769) [p]
Dayaram (Gujarati, 1777): "Poems" (1852) [p]
Dalpat Ram (Gujarati, 1820): "Poems" (1898)
Narmada Shankar (Gujarati, 1833): "Poems" (1886)
Nandshankar (Gujarati, 1835): "Karana Ghelo (1866)
Govardhanram Tripathi (Gujarati, 1855): "Saraswatidhandra" (1901) +
Mahatma Gandhi (Gujarati, 1869): "Atmakatha" (1901) [h]
Thakore (Gujarati, 1869): "Poems" (1952) [h]
Kavi Nanalal (Gujarati, 1877): "Poems" (1946) [p]
Kanhaiyalal Maneklal Munshi (Gujarati, 1887): "Patanni Prabhuta/ The Greatness of Patan" (1916) +
Kanhaiyalal Maneklal Munshi (Gujarati, 1887): "Jaya Somanatha" (1937) +
Kanhaiyalal Maneklal Munshi (Gujarati, 1887): "Bhagavan Parasurama" (1946)
Kanhaiyalal Maneklal Munshi (Gujarati, 1887): "Tapasvini" (1957)
Ramanlal Desai (Gujarati, 1892): "Divya Chakshu" (19##)
Chandravadan Chimanlal Mehta (Gujarati, 1901): "Agagadi" (1934) [t]
Sundaram (Gujarati, 1908): "Vasudha" (19##) [p]
Umashankar Joshi (Gujarati, 1911): "Poems" (1988) [p]
Suresh Joshi (Gujarati, 1921): "Pratyancha Itara" (1961) [p]
Chandrakant Sheth (Gujarati, 1938): "Dhoolmani Paglio/ Reminiscences" (1986) [p]
Ramesh Parekh (Gujarati, 1940): "Vitan Sud Bij" (1994) [p]
Sitanshu Yashaschandra (Gujarati, 1941): "Jatayu" (1987) [p]
Chandrakant Shah (Gujarati, 1956): "Ane Thoda Sapna/ And Some Dreams" (1992) [p]

Jayadev (Bengali, 10##): "Geet Govinda" (10##) [p]
"Charyapada" (Bengali, 11##) [p]
Vidyapati (Bengali, 1352): "Poems" (13##) [p]
Krttivasa (Bengali, 14##): Sri Rama-panchali (14##) [p]
Maladhara Vasu (Bengali, 14##) Sri Krishna Vijaya (147#) [p]
Vipradasa (Bengali, 14##): "Manasa-vijaya" (1495) [p]
Vijaya Gupta (Bengali, 14##): "Manasa-mangala" (1494) [p]
Ananta Badu Chandidas (Bengali, 1408): "SrikrishnaKirtan" (14##) [p]
Chaitanya Mahaprabhu (Bengali, 1486): "Siksastaka" (15##) [p]
Murari Gupta (Bengali, 15##): "Kadcha" (15##) [p]
Kavikabkan Mukundaram (Bengali, 15##): "Poems" (15##) [p]
Vrindavana Dasa Thakura (Bengali, 1507): "Chaitanya-bhagavata" (15##) [p]
Bharat Chandra (Bengali, 17##): "Annada Mangal" (17##) [p]
Ishwar Chandra Gupta (Bengali, 1811): "Poems" (1859) [p]
Madhusudan Dutta (Bengali, 1824): "Meghnad Badh Kavya" (1861) [p] +
Rangalal Banerjee (Bengali, 1827): "Padmini Upakhyan" (18##) [p]
Bankim Chandra Chatterjee (Bengali, 1838): "Durgeshandini" (1865)
Bankim Chandra Chatterjee (Bengali, 1838): "Anandamath" (1882)
Girish Chandra Ghosh (Bengali, 1844): "Plays" (18##) [t]
Rabindranath Thakur/ Tagore (Bengali, 1861): "Manasi" (1890) [p]
Rabindranath Tagore (Bengali, 1861): "Visarjan/ Sacrifice" (1890) [t] +
Rabindranath Tagore (Bengali, 1861): "Chitrangada/ Chitra" (1892) [t] +
Rabindranath Tagore (Bengali, 1861): "Valmiki Pratibha" (1893) [t]
Rabindranath Tagore (Bengali, 1861): "Sonar Tari/ The Golden Boat" (1894) [p] +
Rabindranath Tagore (Bengali, 1861): "Nashtanir/ The Broken Nest" (1901)
Rabindranath Tagore (Bengali, 1861): "Chocher Bali" (1903)
Rabindranath Tagore (Bengali, 1861): "Saradotsava/ Autumn Festival" (1908) [t]
Rabindranath Tagore (Bengali, 1861): "Raja" (1910) [t]
Rabindranath Tagore (Bengali, 1861): "Gitanjali/ Song Offerings" (1910) [p] ++
Rabindranath Tagore (Bengali, 1861): "Gora/ Fair-Faced" (1910)
Rabindranath Tagore (Bengali, 1861): "Dak Ghar/ Post Office" (1912) [t] +
Rabindranath Tagore (Bengali, 1861): "Ghare-Baire/ The Home and the World" (1915) +
Rabindranath Tagore (Bengali, 1861): "Raktakaravi/ Red Oleanders" (1925) [t]
Rabindranath Tagore (Bengali, 1861): "Shesher Kobita/ Shesher Kavita/ Last Poem" (1928)
Rabindranath Tagore (Bengali, 1861): "Punashcha/ Postscript" (1932) [p]
Rabindranath Tagore (Bengali, 1861): "Dui Bon" (1933)
Rabindranath Tagore (Bengali, 1861): "Malancha" (1934)
Rabindranath Tagore (Bengali, 1861): "Char Adhyay" (1934)
Rabindranath Tagore (Bengali, 1861): "Shes Saptak/ Last Octave" (1935) [p]
Rabindranath Tagore (Bengali, 1861): "Patraput/ Plate Made From Leaves" (1936) [p]
Rabindranath Tagore (Bengali, 1861): "Shyama (1939) [t]
Rabindranath Tagore (Bengali, 1861): "Chandalika (1938) [t]
Sharat Chandra Chatterjee/ Chattopadhyay (Bengali, 1876): "Parineeta" (1914)
Sharat Chandra Chatterjee/ Chattopadhyay (Bengali, 1876): "Devdas" (1917)
Jibanananda Das (Bengali, 1899): "Poems" (1954) [p] +
Bishnu Dey (Bengali, 1909): "Smriti Satta Bhabishyat" (1971) [p]
Arun Mitra (Bengali, 1909): "Shudhu Rater Shabda Nay" (1979) [p]
Subhas Mukhopadhyay (Bengali, 1919): "Poems" (2003) [p]
Nirendranath Chakravarti (Bengali, 1924): "Ulanga Raja" (1974) [p]
Sankha Ghosh (Bengali, 1932): "Baabarer Praarthanaa" (1977) [p]
Alokeranjan Dasgupta (Bengali, 1933): "Marami Karat" (1992) [p]
Sunil Gangopadhyay (Bengali, 1934): "Sei Samay" (1985)
Nabaneeta Dev Sen (Bengali, 1938): "Poems" (1999) [p]
Malay Roy Choudhury (Bengali, 1939): "Medhar Batanukul Ghungur" (1987) [p]
Joy Goswami (Bengali, 1954): "Pagli Tomar Sange" (2000) [p]
Mallika Sengupta (Bengali, 1960): "Poems" (1998) [p]
Mandakranta Sen (Bengali, 1972): "Hriday Abadhya Meye" (1999) [p]

Hema Saraswati (Assamese, 12##): "Prahlada Charita" (129#) [p]
Madhava Kandali (Assamese, 13##): "Kotha Ramayana" (13##) [p]
Harivara Vipra (Assamese, 13##): "Lava Kushar Yuddha" (13##) [p]
Hema Saraswati (Assamese, 13##): "Haragauri Samvada" (13##) [p]
Mahapurusha Srimanta Sankaradeva/ Shankara Deva (Assamese, 1449): "Poems" (14##) [p]
Mahapurusha Srimanta Sankaradeva/ Shankara Deva (Assamese, 1449): "Kirtan" (14##) [p] +
Manakara (Assamese, 14##): "Poems" (14##) [p]
Madhava Deva (Assamese, 1489): "Nama Ghosh" (15##) [p]
Madhava Deva (Assamese, 1489): "Baragita" (15##) [p]
Rama Saraswati (Assamese, 15##): "Bhimakarita" (15##) [p]
Shridhara Kandali (Assamese, 15##): "Kankova" (15##) [p]
Pitambara (Assamese, 15##): "Usha Parinaya" (15##) [p]
Durgavara Kayastha (Assamese, 15##): "Giti Ramayana" (15##) [p]
Chandra Kumar Agarwala (Assamese, 1867): "Pratima" (1914) [p]
Chandra Kumar Agarwala (Assamese, 1867): "Vin-Baragi" (1923) [p]
Lakshminath Bezbarua (Assamese, 1867): "Kadamkali" (1913) [p]
Rajanikanta Bardalai (Assamese, 1867): "Mirijiyari" (1895)
Padmanath Gohain Barua (Assamese, 1871): "Jurani" (1900) [p]
Hemachandra Goswami (Assamese, 1872): "Phular Caki" (1907) [p]
Nalinibala Devi (Assamese, 1898): "Poems" (1977) [p]
Navakanta Barua (Assamese, 1926): "Kaka Deutar Harh" (1975)
Hiren Bhattacharjya (Assamese, 1932): "Mor Desh Mor Premor Kabita" (1972) [p]
Bireswar Barua (Assamese, 1933): "Anek Manuh Anek Thai Aru Nirjanata/ People Places and Solitude" (2003) [p]
Bhaben Barua (Assamese, 1941): "Sonali Jahaj" (1979) [p]

Nannaya (Telugu, 10##): "Mahabharatam" (103#) [p]
Nannecodu/ Nannichoda (Telugu, 115#): "Kumara-sambhavamu" (115#) [p]
Tikkanna Somyaji (Telugu, 120#): "Nirvacanottara Ramayanamu" (12##) [p]
Yerrana (Telugu, 1280): "Narsimha Puranamu" (13##) [p]
Srinatha (Telugu, 1380): "Sringara Naishadham" (14##) [p]
Vemana (Telugu, 141#): "Poems" (14##) [p]
Bammera Potana (Telugu, 142#): "Poems" (14##) [p]
Tallapaka Annamacharya (Telugu, 1423): "Songs" (14##) [p]
Allasani Peddana (Telugu, 14##): "Swaarochisha Manu Sambhavam/ Manu Charitra/ The Story of Manu" (15##) [p]
Allasana Paddana (Telugu, 1470): "Manucharitra" (15##) [p]
Krishnadeva Raya (Telugu, 1487): "Poems" (1530) [p]
Krishnadevaraya (Telugu, 1509): "Amuktamalayada" (15##) [p]
Pingali Surana (Telugu, 15##): "Kalapurno Dayamu" (15##) [p]
Chintalapudi Ellanarya (Telugu, 1510): "Radha-Madhavamu" (15##) [p]
Chintalapudi Ellanarya (Telugu, 1510): "Tarakabrahmarajiyamu" (15##) [p]
Kummari Molla (Telugu, 15##): "Ramayanamu" (15##) [p]
Addanki Gangadhara Kavi (Telugu, 15##): "Tapati-samvaranamu" (1565) [p]
Ponnikanti Telaganarya (Telugu, 15##): "Yayaticharitramu" (1578) [p]
Kandukuri Rudra Kavi (Telugu, 15##): "Sugrivavijayamu" (1568) [p]
Kandukuri Viresalingam Pantulu (Telugu, 1848): "Rajasekhara Charitamu" (18##)
Kandukuri Viraselingam Puntul (Telugu, 1848): "Harishcahandra" (188#) [t]
Vedam Venkata Raya Shastri (Telugu, 1853): "Prataparudreeyam" (18##) [t]
Gurajada Venkata-Apparao (Telugu, 1862): "Mutyalasaramulu" (1910) [p]
Gurajada Venkata-Apparao (Telugu, 1862): "Kanyasulkam" (1897) [t]
Rajaprolu Subbarao (Telugu, 1892): "Kashta Kamala" (19##) [p]
Viswanatha Satyanarayana (Telugu, 1895): "Ramayana-kalpavriksham/ A Resourceful Tree Called Ramayana" (1970) [p]
Viswanatha Satyanarayana (Telugu, 1895): "Veyi Padagalu/ A Thousand Hoods" (1934)
Venkata Rajamannar (Telugu, 1901): "Tappevaridi" (1929) [t]
Tripuraneni Gopichand (Telugu, 1910): "Asamarthuni Jiyayatra" (1945)
Srirangam Srinivasa Rao/ Shri Shri (Telugu, 1910): "Sri Sri Sahityamu" (1972) [p]
Cingireddi Narayana Reddy (Telugu, 1931): "Mantalu Manavudu" (1973) [p]
Anipindi Jayaprabha (Telugu, 1957): "Sooryudu Koodaa Udayistaadu" (1980) [p]

"Ettuttokoi/ Ettuthokai" (Tamil, 200 BC) [p]
Tiruvalluvar (Tamil, 1##): "Thirukkural/ Kural" (1##) [p] +
Kabilar (Tamil, 3##): "Poems" (3##) [p]
Avvai (Tamil, 3##): "Poems" (3##) [p]
"Silappadikaram" (Tamil, 4##) [p] +
"Manimekalai" (Tamil, 4##) [p]
"Jivaka-cintamani" (Tamil, 4##) [p]
"Valaiyapati" (Tamil, 4##) [p]
"Kundalakesi" (Tamil, 4##) [p]
Sambandar (Tamil, 7##): "Hymns from Devaram" (8##) [p]
Appar (Tamil, 7##): "Hymns from Devaram" (8##) [p]
Sundarar (Tamil, 7##): "Hymns from Devaram" (8##) [p]
Manikka Vasahar (Tamil, 8##): "Hymns" (8##) [p]
Andal (Tamil, 8##): "Nachiar Tirumozhi" (8##) [p]
Nathamuni (Tamil, 824): "Divya Prabandham" (8##) [p]
Nammalwar (Tamil, 8##): "Tiruvayumoli" (8##) [p]
Sekkizhar (Tamil, 11##): "Periya Puranam/ Tiruttondar Puranam" (11##) [p]
Ottakkuttan (Tamil, 11##): "Poems" (11##) [p]
Pugazhendi/ Pulakandi (Tamil, 11##): "Nalavenba" (11##) [p]
Kamban (Tamil, 12##): "Ramakatai/ Kamba Ramayanam" (12##) [p]
Umaruppulavar (Tamil, 1605): "Sirappuranam" (16##) [p]
Tayumanavar (Tamil, 1705): "Hymns" (1742) [p]
Iramalinga Swami/Suvamihal (1823): "Tiruvarupta" (18##) [p]
Vedanayagam Pillai (Tamil, 1824): "Pirataba Mudaliyarcharittiram" (1875)
Subramanya Bharati (Tamil, 1882): "Panchali Sabadam" (19##) [p] +
Conjeevaram Natarajan Annadurai (Tamil, 1909): "Rangoon Radha" (1952)
Munuswami Varadarajan (Tamil, 1912): "Perra Manam" (1953)
Munuswami Varadarajan (Tamil, 1912): "Karittundu (1953)"
Perungalur-Vaidyalingam Akilandam (Tamil, 1922): "Chittirappavai" (1968)
Perungalur-Vaidyalingam Akilandam (Tamil, 1922): "Vengayin Mainthan" (1963)
Sundara Ramaswamy (Tamil, 1931): "Oru Puliyamarattin Katai/ Tale of a Tamarind Tree" (1966)
Abdul Rahman (Tamil, 1937): "Aalapanai" (1999) [p]
Erode Tamilanban (Tamil, 1940): "Vanakkam Valluva" (2004) [p]
Rajaram Brammarajan (Tamil, 1953): "Arindha Nirandharam/ known Eternity" (1980) [p]
Kutti Revathi (Tamil, 1974): "Poonaiyai Pola Alaiyum Velicham/ Light Prowls Like A Cat" (2000) [p]

Fakhruddin Nizami (Urdu, 13##): "Kadam Rao Padam Rao" (1434) [p]
Kamal Khan Rustami (Urdu, 16##): "Khawar Nama" (16##) [p]
Nusrati (Urdu, 170#): "Gulshan-e-Ishq" (17##) [p]
Muhammed Quli Qutb Shah (Urdu, 1590): "Qutb-ta-rang" (16##) [p]
Mullah Wajhi (Urdu, 15##): "Sabras/ Sab Ras" (16##) +
Mullah Wajhi (Urdu, 15##): "Qutb Mushtari" (1609) [p]
Bijapuri Ghavvasi (Urdu, 16##): "Mulook-O-Badi-Ul-Jamal" (16##) [p]
Mullah Nusrati (Urdu, 16##): "Gulshani Ishq" (1658) [p]
Vali Mohammed/ Vali Dakhni (Urdu, 1667): "Diwan" (1707) [p] +
Shaikh Zahooruddin Hatim (Urdu, 1699): "Poems" (1781) [p]
Mohammed Rafi Sauda (Urdu, 1713): "Shahr Ashob" (17##) [p]
Mohammed Rafi Sauda (Urdu, 1713): "Qasida Tazheek-e-Rozgar" (17##) [p]
Khwaja Mir Dard (Urdu, 1719): "Poems" (1785)
Mir Taqi Mir (Urdu, 1722): "Nikat-ush-Shora/ Tazkira" (17##) [p]
Mir Hasan (Urdu, 1727): "Sihr-ul-Bayan" (17##) [p] +
Mir Hasan (Urdu, 1727): "Gulzari Iram" (17##) [p]
Shaik Ghulam Hamdani Mushafi (Urdu, 1750): "Poems" (1824) [p]
Insha Allah Khan (Urdu, 1756): "Rani Ketaki ki Kahani" (1803)
Nazir Akbarabadi (Urdu, 17##): "Poems" (1830) [p] +
Nasikh (Urdu, 17##): "Poems" (1838) [p]
Aatish (Urdu, 17##): "Poems" (1847) [p]
Shaik Ibrahim Zauq (Urdu, 1789): "Qasidas" (18##) [p]
Asadullah Khan Ghalib (Urdu, 1797): "Poems" (1869) [p] +
Hakim Momin Khan Momin (Urdu, 1800): "Ghazals" (18##) [p]
Mir Babar Ali Anis/ Anees (Urdu, 1802): "Marsiyas" (1874) [p]
Dabir (Urdu, 18##): "Marsiyas" (1875) [p]
Navab Mirza Khan Dagh (Urdu, 1831): "Poems" (1905) [p]
Altaf Hussain Hali (Urdu, 1837): "Madd-o-Jazr-e-Islam/ Musaddas-e-Hali" (1879) [p]
Nazir Ahmed (Urdu, 1836): "Mirat-ul-Urus" (1869)
Agha Hasan Amanat (Urdu, 18##): "Indar Sabha/ The Heavenly Court of Indra" (1855) [t]
Altaf Hussain Hali (Urdu, 1837): "Madd-o-Jazr-e-Islam" (1879) [p] +
Pandit Ratan Nath Sarshar (Urdu, 1845): "Fasana-e-Azad" (1880)
Mirza Muhammed Hadi Ruswa (Urdu, 1857): "Umrao Jan Ada" (1899)
Agha Asan Amasth (Urdu, 1859): "Indar Sahha" (18##) [t]
Mohammed Iqbal (Urdu, 1873): "Javednama" (1932) [p] +
Agha Hashr (Urdu, 1879): "Yahudi Ki Ladki" (19##) [t]
Brij Narain Chakbast (Urdu, 1882): "Subh-e-Watan" (1926) [p]
Dhanpat Rai Munshi Premchand (Hindi, 1880): "Bazare-e-Husn" (1917)
Dhanpat Rai Munshi Premchand (Hindi, 1880): "Kafan/ The Shroud" (19##)
Firaq Gorakhpuri (Urdu, 1896): "Poems" (1982) [p]
Josh Malihabadi (Urdu, 1898): "Poems" (1982) [p]
Makhdoom Mohi-ud-Din (Urdu, 1908): "Poems" (1969) [p]
Nazar Mohammad Rashid (Urdu, 1910): "Poems" (1975) [p]
Faiz-Ahmed Faiz (Urdu, 1912): "Naqsh-e Faryadi" (1943) [p]
Miraji (Urdu, 1912): "Poems" (1949) [p]
Ali Sardar Jafri (Urdu, 1913): "Nai Duniya Ko Salaam" (1948) [p]
Ali Sardar Jafri (Urdu, 1913): "Pairahan-e-Sharar" (1966) [p]
Krishn Chander (Urdu, 1914): "Jab Khet Jage" (1952)
Krishn Chander (Urdu, 1914): "Ek Gadhe Ki Sarguzasht/A Donkey's Autobiography" (1957)
Ismat Chughtai (Urdu, 1915): "Terhi Lakir" (1947)
Akhtar-ul-Iman (Urdu, 1915): "Poems" (1996) [p]
Rajinder Singh Bedi (Urdu: 1915): "Ek Chaadar Maili Si" (1962)
Intizar Husain (Urdu: 1926): "Basti" (1979)
Qurratulain Hyder (Urdu: 1927): "Aag ka Darya/ River of Fire" (1959) +
Balraj Komal (Urdu, 1928): "Parindon Bhara Asmaan" (1985) [p]
Shamsur Rahman (Urdu, 1929): "Shadhinota Tumi/ Freedom You" (1971) [p]
Shamsur Rahman (Urdu, 1929): "Prothom Gan Ditio Mrittur Agay" (1960) [p]
Abdullah Hussain/ Hussein (Urdu: 1931): "Udas Naslen" (1963)
AMK Shahryar (Urdu, 1936): "Khwab Ka Dar Band Hai" (1987) [p]
Nida Fazli (Urdu, 1938): "Khoya Huva sa Kuchh" (1998) [p]
Fehmida Riaz (Urdu, 1946): "Badan Dareeda/ Torn Flesh" (1973) [p]

Gurulugomi (Sinhalese, 12##): "Amavatura" (12##)
Parakrama Bahu II (Sinhalese, 12##): "Kavsilumina/ The Crest Gem of Poetry" (12##) [p]
Mayurapada Buddhaputra (Sinhalese, 12##): "Pujavaliya" (12##)
Dharmasena (Sinhalese, 12##): Saddharma Ratnavaliya/ Garland of the Jewels of the Good Doctrine" (12##)
Sri Rahula Thero Thotagamuwe (Sinhalese, 1408): "Paravi Sandesaya" (1445) [p]
Alagiyavanna Mukaveti (Sinhalese, 15##): "Kusajataka" (15##) [p]
Gajaman Nona (Sinhalese, 1758): "Poems" (1814) [p]
Albert Silva (Sinhalese, 18##): "Vimala" (1892)
Simon Silva (Sinhalese, 18##): "Meena" (1905)
Munidasa Kumaratunga (Sinhalese, 1887): "Poems" (1944) [p]
Wellawattearachchige Abraham Silva (Sinhalese, 1890): "Lakshmi" (1922)
Martin Wickramasinghe (Sinhalese, 1890): "Gamperaliya" (1944)
Gunathilaka-Bandara Senanayake (Sinhalese, 1913): "Medha" (1964)
Ediriweera Sarachchandra (Sinhalese, 1914): "Plays" (19##) [t]
K Jayatillake (Sinhalese, 1926): "Caritha Thunak" (1963)
Sugathapala de Silva (Sinhalese, 1928): "Dunna Dunu Gamuwe" (1971) [t]
Gunadasa Amarasekara (Sinhalese, 1929): "Gamanaka Mula" (2001)
Mahagama Sekara (Sinhalese, 1929): "Poems" (19##) [p]
Piyasena Kahandagamage (Sinhalese, 1938): "Bintenne Vitti" (1988)
Simon Navagattegama (Sinhalese, 1940): "Suba saha Yasa" (19##) [t]

Gorakhnath (Hindi, 115#): "Devotional Poems" (11##) [p]
Chand Bardai (Hindi, 1126): "Prithviraj Raso" (11##) [p]
Maulana Daud (Hindi, 13##) : "Candayan" (13##) [p]
Vidyapati (Hindi, 135#): "Poems" (14##) [p]
Kabir (Hindi, 1399): "Religious Poems" (1518) [p]
Kutuban (14##): "Mrigavati" (1503) [p]
Surdas (Hindi, 1483): "Sur Sagar/ Ocean of Melody" (15##) [p] +
Surdas (Hindi, 1483): "Sur Saravali" [p]
Malik Jayasi (Hindi, 1493): "Padmavat" (154#) [p] +
Meera Bai (Hindi, 1499): "Poems" (1547) [p] +
Mirabai (Hindi, 1516): "Poems" (1543) [p]
Tulsi Das (Hindi, 1532): "Ramacharitamanasa" (15##) [p] +
Dadu Nayal (Hindi, 1544): "Bani" (15##) [p]
Keshavadasa (Hindi, 1555): "Rama Chandrika" (15##) [p]
Abdur Rahim Khankhana (Hindi, 1556): "Poems" (16##) [p] +
Bihari Lal (Hindi, 1603): "Satasai" (16##) [p]
Tripathi Bhushana (1613): "Shivaraja Brushan" (16##) [p]
Lal Kavi (Hindi, 1657): "Chatraprakas" (16##) [p]
Deva (Hindi, 1673): "Bhava Vilas" (17##) [p]
Ghanananda (Hindi, 1699): "Poems" (1739) [p]
Padmakar Bhatta (Hindi, 1753): "Jagat Vinod" (17##) [p]
Balkrishna Bhatta (Hindi, 1845): "Sau Ajan aur ek Sajan" (18##)
Bharatendu Harishchandra (Hindi, 1850): "Nila Devi" (18##)
Bharatendu Harishchandra (Hindi, 1850): "Chandravali" (18##) [t] +
Lala Srinivas Das (Hindi, 1851): "Pariksha Guru" (1882)
Thakur Jagmohan Singh (Hindi, 1857): "Shyama Svapna" (18##)
Devaki Nandan Khatri (Hindi, 1862): "Chandrakanta" (18##)
Ayodhya Sinha Upadhyay (Hindi, 1865): "Poems" (1947) [p]
Dhanpat Rai Munshi Premchand (Hindi, 1880): "Sevasadana" (19##)
Dhanpat Rai Munshi Premchand (Hindi, 1880): "Premasrama" (19##)
Dhanpat Rai Munshi Premchand (Hindi, 1880): "Nirmala" (19##)
Dhanpat Rai Munshi Premchand (Hindi, 1880): "Ghaban" (19##)
Dhanpat Rai Munshi Premchand (Hindi, 1880): "Godan/ The Gift of a Cow" (19##) +
Maithali Saran Gupta (Hindi, 1886): "Jayadrath Vadh" (1910) [p]
Maithali Saran Gupta (Hindi, 1886): "Pancavati" (1925) [p]
Maithali Saran Gupta (Hindi, 1886): "Saket" (1931) [p] +
Maithali Saran Gupta (Hindi, 1886): "Yashodhara" (1932) [p]
Makhanlal Chaturvedi (Hindi, 1888): "Hima-tarangani" (1955) [p]
Balakrishna Sharma Navin (Hindi, 1897): "Poems" (1960) [p]
Jayashankar Prasad (Hindi, 1889): "Kamayani" (19##) [p]
Jayashankar Prasad (Hindi, 1889): "Plays" (19##) [t]
Banerji Bibhut (Hindi, 1894): "Pather Pancali" (1929)
Surya Kant Tripathi Nirala (Hindi, 1897): "Parimal" (1926) [p]
Sumitranandan Pant (Hindi, 1900): "Kala aur Burha Chand" (1960) [p]
Bhagwati Charan Verma (Hindi, 1903): "Bhoole Bisre Chitra" (1961)
Yash Pal (Hindi, 1903): "Jhutha Sach/ The False Truth" (1960) +
Yash Pal (Hindi, 1903): "Meri Teri Uski Baat" (1976)
Jainendra Kumar (1905): "Sunita" (1932)
Jainendra Kumar (1905): "Tyagapatra" (19##)
Mahadevi Varma (Hindi, 1907): "Dipasikha" (1942) [p]
Harivansh Rai Bachchan (Hindi, 1907): "Do Chattanen" (1968) [p]
Hazari Prasad Dwivedi (Hindi, 1907): "Banabhatta ki Atmakatha" (19##)
Ramdhari Singh Dinkar (Hindi, 1908): "Poems" (19##) [p]
Upendranath Ashk (Hindi, 1910): "Girti Divaren" (19##)
Upendranath Ashk (Hindi, 1910): "Plays" (19##) [t]
Sachchidananda Hirananda Vatsyayan Ajneya/ Agyeya (Hindi, 1911): "Poems" (1987) [p]
Shamsher Bahadur Singh (Hindi, 1911): "Chuka Bhi Hun Nahin Main" (1977) [p]
Kedarnath Aggarwal (Hindi, 1911): "Apurva" (1986) [p]
Sachchidananda Hirananda Vatsyayana Agyeya (Hindi, 1911): "Aangan Ke Par Dvar" (1964) [p]
Vishnu Prabhakar (Hindi, 1912): "Ardhanarishwar/ The Androgynous God" (1993)
Bhawani Prasad Mishra (Hindi, 1912): "Buni Huyi Rassi" (1972) [p]
Bhisham Sahni (Hindi, 1915): "Tamas/ Darkness" (1975) +
Shiv Mangal Singh Suman (Hindi, 1915): "Mitti Ki Baraat" (1974) [p]
Narendra Sharma (Hindi, 1916): "Poems" (19##) [p]
Amritlal Nagar (Hindi, 1916): "Amrit Aur Vish" (1967)
Jagdish Chandra Mathur (Hindi, 1917): "Konark" (19##) [t]
Gajananmadhav Muktibodh (Hindi, 1918): "Chand Ka Muh Teda Hai/ The Face of the Moon is Crooked" (1964) [p]
Phanishwar Nath Renu (Hindi, 1921): "Maila Anchal" (1954)
Shrilal Shukla (Hindi, 1925): "Rag Darbari" (1969)
Krishna Sobti (Hindi, 1925): "Zindaginama-Zinda Rukh" (1980)
Mohan Rakesh (1925): "Asadha Ka Ek Din" (19##)
Dharamvir Bharati (Hindi, 1926): "Poems" (1997) [p]
Dharamvir Bharati (Hindi, 1926): "Gunahon ka Devtaa" (19##)
Dharamvir Bharati (Hindi, 1926): "Suraj ka Satwan Ghoda" (19##) +
Kunwar Narain/ Narayan (Hindi, 1927): "Koi Doosra Nahin" (1995) [p]
Rahi Masoom Raza (Hindi, 1927): "Adha Gaon" (1966)
Sarveshwar Dayal Saxena (Hindi, 1927): "Khutiyon Par Tange Log" (1983) [p]
Nirmal Verma (Hindi, 1929): "Rata ka Riportara" (19##)
Raghuvir Sahay (Hindi, 1929): "Log Bhool Gaye Hain/ They Have Forgotten" (1982) [p]
Shrikant Verma (Hindi, 1931): "Jalsaghar/ The Pleasure Dome" (1973) [p] +
Shrikant Verma (Hindi, 1931): "Magadh" (1987) [p]
Kamleshwar (Hindi, 1932): "Kitne Pakistan" (2003)
Manohar Shyam Joshi (Hindi, 1933): "Kyap" (2005)
Kedarnath Singh (Hindi, 1934): "Akaal Mein Saras" (1989) [p]
Sudama Panday Dhoomil/ Dumil (Hindi, 1936): "Kal Sunana Mujhe" (1979) [p]
Vinodkumar Shukla (Hindi, 1937): "Deewar Main Ek Khirkee Rahathi Thi" (1999)
Ashok Vajpeyi (Hindi, 1941): "Kahin Nahin Wahin" (1994)
Leeladhar Jagoori (Hindi, 1944): "Anubhav Ke Aakash Mein Chand" (1997) [p]
Mangalesh Dabral (Hindi, 1948): "Hum Jo Dekhte Hain" (2000) [p]
Arun Kamal (Hindi, 1954): "Naye Ilake Mein" (1998) [p]
Alka Saraogi (Hindi, 1960): "Kali-Katha" (2001)

TM, ®, Copyright © 2006 Piero Scaruffi All rights reserved.


Main Literary page | Modern Literature | Writers of the 19th century | Writers of the 20th century
TM, ®, Copyright © 2005 Piero Scaruffi All rights reserved.