Chinese artists: Wenling Chen, Jian Guo, Huan Jiang , Mengjun Li, Yan Liu, Taiquan Tian, Yang Yin,...Wenling Chen (1969, China)"China Scenery #1" (2007)

"China Scenery #2" (2007)

"The God of Materialism"

"?"

"?"

Jian Guo (1969, China)"Untitled" (2007)

"Untitled #5 7491" (2008)

"?"

"Untitled" (2007)

"Tolkien"

"Tolkien"

"Tolkien"

"Tolkien"

"Tolkien"

"Tolkien"

"Bubble of Yum" (2001)

Huan Jiang (1964, China)"Broken Jade in the Pleasant Evening" (2007)

"Shadow of the Spring" (2010)

"Duchamp's Fountain" (2010)

"?"

"?"

"?"

"The Same" (2007)

"?"

"?"

"?"

"?"

Mengjun Li (1966, China)"Autumn Scenery - Frozen Time" (2007)

"Autumn Scenery - Frozen Time" (2007)

"Autumn Scenery - Frozen Time" (2007)

"Frost"

"Golden Land"

Yan Liu (1965, China)"Women's World" (2007)

"Imperial World" (2007)

Taiquan Tian (1960, China) - photographer"?"

"Memory of Totem #6" (2007)

"Memory of Totem #2" (2007)

"?"

"?"

"?"

"?"

"?"

"Red Guards Cemetery" (2012)

"?"

"?"

"?"

"?"

Yang Yin (1953, China)"Miner - Experience #1" (2007)
Museums and Artists | Art | Home