Kakuichi, /10
Links:

Kakuichi (13##)

Heike Monogatari/ Tale of Heike (1371) +

synopsis forthcoming


Copyright © 2019 Piero Scaruffi | Terms of Use