Nikos-Gavril Pentzikis, /10
Links:

Nikos-Gavril Pentzikis (1908)

Architecture of a Dissipated Life (1963) [p]

synopsis forthcoming

Archive (1974) [p]

synopsis forthcoming

The Novel of Mrs Ersi (1966) +

synopsis forthcoming


Copyright © 2019 Piero Scaruffi | Terms of Use