Shu Qingchun/ Lao She, /10
Links:

Shu Qingchun/ Lao She (China, 1899)

Luotuo Xiangzi/ Camel Xiangzi/ Rickshaw Boy (1937) +

synopsis forthcoming

Maochengji/ Cat Country (1932)

synopsis forthcoming

Teahouse (1957) [t]

synopsis forthcoming


Copyright © 2019 Piero Scaruffi | Terms of Use